MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

మూక పంచశతి - స్తుతి శతకం stuti_shatakam_muka_panshathi


                       Stuti Shatakam - Muka Panshathi

  


ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః    

ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః 

ఓం శ్రీమాత్రే నమః    

ఓం నమశ్శివాయ సాంబాయ శాంతాయ పరమాత్మనే

ఓం శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః  

ఓం శ్రీ హనుమతే నమః 

శ్రీ గురుభ్యో నమః మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ
కుర్యాత్ కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ II
II శ్రీ II 


శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరాయై నమః
శ్రీ కారణపరచిద్రూపాయై నమః
శ్రీ మూక మహా కవి ప్రణీతా
II శ్రీ II 


శ్రీ కామాక్షీపరదేవతాయాః పాదార విన్దయో:
భక్తి భరేణ సమర్పితం 

ఆర్యామేవ విభావయన్మనసి యః పాదారవిందం పురఃపశ్యన్నాస్మతే స్తుతిం స నియతం లభ్ధ్వా కటాక్షచ్ఛవిమ్
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీజ్యోత్స్నావయస్యాన్వితాం

ఆరోహత్యపవర్గసౌధవలభీమానంద వీచీమయీం II II శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం II 
II శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్య శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర జగద్గురు శ్రీమత్ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి శ్రీ పాదానాం శ్రీముఖేన సమాసితా II     
II స్తుతి శతకం II

పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతి విధౌ నైవాశ్రయన్తే గిరాం
వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగళద్గర్వాణి శర్వాణి తే 
స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్ల నీలనళినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం
వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాద సేవాదరః II 1 II

తాపింఛ స్తబకత్విషే తనుభ్రుతాం  దారిద్ర్యముద్రాద్విషే
సంసారాఖ్య తమోముషే పురరిపోర్ వామాంకసీమాజుషే 
కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే
విశ్వత్రాణపుషే నమోస్తు సతతం తస్మై పరంజ్యోతిషే II 2 II

యే సంధ్యారుణయంతి శంకరజటా కాంతార చంద్రార్భకం
సిందూరంతి చ యే పురందర వధూ సీమంత సీమాంతరే 
పుణ్యమ్ యే పరిపక్వయంతి భజతాం కాంచీపురే మామమీ
పాయాసుః పరమేశ్వర ప్రణయినీ పాదోద్భవాః పాంసవః II 3 II

కామాడంబర పూరయా శశిరుచా కమ్రస్మితానాం త్విషా
కామారేరనురాగ సింధుమధికం కల్లోలితం తన్వతీ
కామాక్షీతి సమస్త సజ్జననుతా కళ్యాణదాత్రీ నృణామ్
కారుణ్యాకులమానసా భగవతీ కంపాతటే జృంభతే II 4 II

కామాక్షీణ పరాక్రమ ప్రకటనం సంభావయన్తీ దృశా
శ్యామా క్షీర సహోదర స్మిత రుచి ప్రక్షాలితాశాంతరా 
కామాక్షీ జన మౌళి భూషణ మణిః 
వాచాం పరా దేవతా
కామాక్షీతి విభాతి కాపి కరుణా కంపాతటిన్యాస్తటే II 5 II

శ్యామా కాచన చంద్రికా త్రిభువనే పుణ్యాత్మనామాననే
సీమా శూన్య కవిత్వ వర్ష జననీ యా కాపి కాదంబినీ
మారారాతి మనోవిమోహన విధౌ కాచిత్థమః కందలీ
కామాక్ష్యాః కరుణా కటాక్ష లహరీ కామాయ మే కల్పతాం II 6 II

ప్రౌఢధ్వాంత కదంబకే కుముదినీ పుణ్యాంకురం దర్శయన్
జ్యోత్స్నా సంగమనేపి కోకమిథునం మిశ్రం సముద్భావయన్
కాలిందీ లహరీ దశాం ప్రకటయన్ కమ్రాం నభస్యద్భుతాం
కశ్చిన్నేత్రమహోత్సవో విజయతే కాంచీపురే శూలినః II 7 II

తంద్రా హీన తమాల నీల సుషమైః తారుణ్య లీలాగృహైః
తారానాథ కిశోర లాంఛిత కచైః తామ్రారవిందేక్షణైః
మాతః సంశ్రయతాం మనో మనసిజ ప్రాగల్భ్య నాడిన్ధమైః
కంపాతీరచరైః ఘనస్తనభరైః పుణ్యాంకురైః శాంకరైః II 8 II
నిత్యం నిశ్చలతాముపేత్య మరుతాం రక్షావిధిం పుష్ణతీ
తేజస్సంచయపాటవేన కిరణాన్ ఉష్ణర్ ద్యుతేర్ముష్ణతీ 
కాంచీమధ్యగతాపి దీప్తిజననీ విశ్వాంతరే జృంభతే
కాచిచ్చిత్రమహో స్మృతాపి తమసాం నిర్వాపికా దీపికా II 9 II

కాంతైః కేశ రుచాం చయైర్ భ్రమరితం మందస్మితైః పుష్పితం
కాంత్యా పల్లవితం పదాంబురుహ యోః నేత్రత్విషా పత్రితం 
కంపాతీర వనాంతరం విదధతీ కళ్యాణ జన్మస్థలీ
కాంచీమధ్య మహామణిర్విజయతే కాచిత్ కృపా కందలీ II 10 II

రాకాచంద్ర సమానకాంతి వదనా నాకాధి రాజస్తుతా
మూకానామపి కుర్వతీ సురధనీ నీకాశ వాగ్వైభవం 
శ్రీ కాంచీనగరీ విహారరసికా శోకాపహంత్రీ సతాం
ఏకా పుణ్య పరంపరా పశుపతేరాకారిణీరాజతే II 11 II

జాతా శీతల శైలతః సుకృతినాం దృశ్యా పరం దేహినాం
లోకానాం క్షణమాత్ర సంస్మరణతః సంతాపవిచ్ఛేదినీ 
ఆశ్చర్యం బహు ఖేలనం వితనుతే నైశ్చల్యమాబిభ్రతీ
కంపాయాస్తటసీమ్ని కాపి తటినీ కారుణ్య పాథోమయీ II 12 II

ఐక్యం ఏన విరచ్యతే హరతనౌ దంభావపుంభావుకే
రేఖా యత్కచసీమ్ని శేఖర దశాం నైశాకరీ గాహతే 
ఔన్నత్యం ముహురేతి యేన స మహాన్మేనా సఖః సానుమాన్
కంపాతీర విహారిణా సశరణాః తేనైవ ధామ్నా వయం II 13 II

అక్ష్ణోశ్చ స్తనయోః శ్రియా శ్రవణయోః బాహ్వోశ్చ మూలం స్పృశన్
ఉత్తంసేన ముఖేన చ ప్రతిదినం ద్రుహ్యన్పయోజన్మనే
మాధుర్యేణ గిరాం గతేన మృదునా హంసాంగనాం హ్రేపయన్
కాంచీసీమ్ని చకాస్తి కోఅపి కవితా సంతాన బీజాంకురః II 14 II

ఖండం చాంద్రమసం వతంసమనిశం కాంచీపురే ఖేలనం
కాలాయశ్ఛవితస్కరీం తనురుచిం కర్ణజపే లోచనే
తారుణ్యోష్మనఖంపచం స్తనభరం జంఘా స్పృశం కుంతలం
భాగ్యం దేశిక సంచితం మమ కదా సంపాదయేదంబికే II 15 II

తన్వానం నిజకేళి సౌధసరణిం నైసర్గికీణాం గిరాం
కేదారం కవిమల్లసూక్తిలహరీ సస్యశ్రియాం శాశ్వతం 
అంహోవంచనచుంచు కించన భజే కాంచీపురీ మండనం
పర్యాయచ్ఛవి పాకశాసనమణేః పౌష్పేషవం పౌరుషం II 16 II

ఆలోకే ముఖపంకజే చ దధతీ సౌధాకరీం చాతురీం
చూడాలంక్రియమాణ పంకజవనీ వైరాగమప్రక్రియా 
ముగ్ధస్మేర ముఖీ ఘనస్తనతటీ మూర్ఛాల మధ్యాంచితా
కాంచీసీమని కామినీ విజయతే కాచిజ్జగన్మోహినీ II 17 II

యస్మిన్నంబ భవత్కటాక్షరజనీ మందేపి మందస్మిత
జ్యోత్స్నాసంస్నపితా భవత్యభిముఖీ తం ప్రత్యహో దేహినం 
ద్రాక్షామాక్షికమాధురీ మదభర వ్రీడాకరీ వైఖరీ
కామాక్షి స్వయమాతనోత్యభిసృతిం వామేక్షణేవ క్షణం II 18 II

కాలిందీ జలకాంతయః స్మితరుచి స్వర్వాహినీ పాథసి
ప్రౌఢధ్వాంతరుచః స్ఫుటాధరమహో లౌహిత్య సంధ్యోదయే 
మాణిక్యోపల కుండలాంశు శిఖినీ వ్యామిశ్రధూమశ్రియః
కళ్యాణైకభువః కటాక్షసుషమాః కామాక్షి రాజంతి తే II 19 II

కళకళరణత్ కాంచీ కాంచీవిభూషణ మాలికా
కచభర లసచ్చంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీ 
కవికులగిరః శ్రావం శ్రావం మిలత్ పులకాంకురా
విరచిత శిరః కంపా కంపాతటే పరిశోభతే (జగదంబికా) II 20 II

సరసవచసాంవీచీ నీచీ భవన్మధుమాధురీ
భరిత భువనా కీర్తిః మూర్తిర్మనోభవజిత్వరీ 
జనని మనసో యోగ్యం భోగ్యం నృణాం తవ జాయతే
కథమివ వినా కాంచీభూషే కటాక్షతరంగితం II 21 II
భ్రమరిత సరిత్కూలో నీలోత్పల ప్రభయా అభయా
నతజన తమః ఖణ్డీ తుండీరసీమ్ని విజృంభతే 
అచలతపసామేకః పాకః ప్రసూన శరాసన
ప్రతిభట మనోహారీ నారీకులైక శిఖామణిః II 22 II

మధుర వచసో మందస్మేరా మతంగ జగామినః
తరుణిమ జుషస్తాపింఛాభాః తమః పరిపంథినః 
కుచభరనతాః కుర్యుర్భద్రం కురంగవిలోచనాః
కలితకరుణాః కాంచీభాజః కపాలిమహోత్సవాః II 23 II

కమల సుషమాకక్ష్యారోహే విచక్షణ వీక్షణాః
కుముద సుకృత క్రీడా చూడాల కుంతలబంధురాః 
రుచిర రుచిభిస్తాపింఛశ్రీ ప్రపంచన చుంచవః
పురవిజయినః కంపాతీరే స్ఫురంతి మనోరథాః II 24 II

కలితరతయః కాంచీలీలా విధౌ కవిమండలీ
వచన లహరీ వాసంతీనాం వసంత విభూతయః 
కుశలవిధయే భూయాసుర్మే కురంగవిలోచనాః
కుసుమ విశిఖా రాతేరక్ష్ణాం కుతూహల విభ్రమాః II 25 II

కబలిత తమస్కాండాః తుండీర మండల మండనాః
సరసిజవనీ సంతానానామ్ అరుంతుద శేఖరాః 
నయన సరణేర్నేదీయంసః కదా ను భవంతి మే
తరుణ జలదశ్యామాః శంభోస్తపః  ఫలవిభ్రమాః II 26 II

అచరమమిషుం దీనం మీనధ్వజస్య ముఖశ్రియా
సరసిజభువో యానం మ్లానం గతేన చ మంజునా 
త్రిదశ సదసామన్నం ఖిన్నం గిరా చ వితన్వతీ
తిలకయతి సా కంపాతీరం త్రిలోచన సుందరీ II 27 II

జనని భువనే చంక్రమ్యేహం కియన్త మనేహసం
కుపురుష కర భ్రష్టైః దృష్టైర్ధనైరుదరం భరిః
తరుణ కరుణే తంద్రాశూన్యే తరంగయ లోచనే
నమతి మయి తే కించిత్ కాంచీపురీ మణిదీపికే II 28 II

మునిజన మనః పేటీరత్నం స్ఫురత్ కరుణానటీ
విహరణ కలాగేహం కాంచీపురీ మణి భూషణం 
జగతి మహతో మోహవ్యాధేః నృణాం పరమౌషధం
పురహరదృశాం సాఫల్యం మే పురః పరి జృంభతాం II 29 II

మునిజన మనోధామ్నే ధామ్నే వచోమయ జాహ్నవీ
హిమగిరి తట ప్రాగ్భారాయ అక్షరాయ పరాత్మనే 
విహరణ జుషే కాంచీదేశే మహేశ్వర లోచన
త్రితయ సరస క్రీడా సౌధాంగణాయ నమో నమః II 30 II

మరకతరుచాం ప్రత్యాదేశం మహేశ్వర చక్షుషాం
అమృత లహరీ పూరం పారం భవాఖ్యపయోనిధేః 
సుచరిత ఫలం కాంచీభాజో జనస్య పచేలిమం
హిమశిఖరిణో వంశస్యైకం వతంసముపాస్మహే II 31 II

ప్రణమన దినారంభే కంపానదీ సఖి తావకే
సరస కవితోన్మేషః పూషా సతాం సముదంచితః 
ప్రతిభట మహాప్రౌఢ ప్రోద్యత్ కవిత్వ కుముద్వతీం
నయతి తరసా నిద్రాముద్రాం నగేశ్వరకన్యకే II 32 II

శమిత జడిమారంభా కంపాతటీ నికటేచరీ
నిహత దురితస్తోమా సోమార్ధముద్రిత కుంతలా 
ఫలిత సుమనోవాంఛా పాంచాయుధీ పరదేవతా
సఫలయతు మే నేత్రే గోత్రేశ్వర ప్రియనందినీ II 33 II

మమ తు ధిషణా పీడ్యా జాడ్యాతిరేక కథం త్వయా
కుముద సుషమా మైత్రీ పాత్రీ వతంసిత కుంతలాం 
జగతి శమిత స్తంభాం కంపానదీ నిలయామసౌ
శ్రియతి హి గలత్తంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీం II 34 II

పరిమళ పరీపాకోద్రేకం పయోముచి కాంచనే
శిఖరిణి పునర్ద్వైధీభావం శశిన్యరుణాతపం 
అపి చ జనయన్కంబోః లక్ష్మీం అనంబుని కో ప్యసౌ
కుసుమ ధనుషః కాంచీదేశే చకాస్తి పరాక్రమః II 35 II

పురదమయితుర్వామోత్సంగస్థలేన రసజ్ఞయా
సరస కవితాభాజా కాంచీపురోదర సీమయా 
తటపరిసరైర్నీహారాద్రేః వచోభిరకృత్రిమైః
కిమివ న తులాం అస్మచ్చేతో మహేశ్వరి గాహతే II 36 II

నయన యుగళీం ఆస్మాకీనాం కదా ను ఫలేగ్రహీం
విదధతి గతౌ వ్యాకుర్వాణా గజేంద్ర చమత్ క్రియాం
మరతకరుచో మాహేశానా ఘనస్తన నమ్రితాః
సుకృతవిభవాః ప్రాంచః కాంచీవతంస ధురంధరాః II 37 II

మనసిజయశః పారంపర్యం మరందఝరీసువాం
కవికులగిరాం కందం కంపానదీ తటమండనం 
మధురలలితం మత్కం చక్షుర్మనీషి మనోహరం
పురవిజయినః సర్వస్వం తత్పురస్కురుతే కదా II 38 II

శిథిలిత తమోలీలాం నీలారవింద విలోచనాం
దహన విలసత్ ఫాలాం శ్రీకామకోటిం ఉపాస్మహే 
కరధృత సచ్ఛూలాం కాలారి చిత్తహరాం పరాం
మనసిజ కృపాలీలాం లోలాలకామలికేక్షణాం II 39 II

కలాలీలాశాలా కవికులవచః కైరవవనీ
శరజ్జ్యోత్స్నాధారా శశధరశిశు శ్లాఘ్యముకుటీ 
పునీతే నః కంపాపులినతట సౌహార్దతరలా
కదా చక్షుర్మార్గం కనకగిరి ధానుష్క మహిషీ II 40 II

నమః స్తాన్నమ్రేభ్యః స్తనగరిమగర్వేణ గురుణా
దధానేభ్యః చూడాభరణం అమృతస్యంది శిశిరం 
సదా వాస్తవేభ్యః సువిధభువి కంపాఖ్యసరితే
యశో వ్యాపారేభ్యః సుకృత విభవేభ్యో రతిపతేః II 41 II

అసూయన్తీ కాచిత్ మరకతరుచో నాకిముకుటీ -
కదంబం చుంబంతీ చరణనఖ చంద్రాంశుపటలైః
తమోముద్రాం విద్రావయతు మమ కాంచీర్నిలయనా
హరోత్సంగ శ్రీమన్ మణిగృహ మహాదీపకలికా II 42 II

అనాద్యంతా కాచిత్ సుజన నయనానందజననీ
నిరుంధానా కాంతిం నిజరుచి విలాసైర్జలముచాం 
స్మరారేః తారల్యం మనసిజ నయన్తీ స్వయమహో
గలత్కంపా శంపా పరిలసతి కంపాపరిసరే II 43 II

సుధాడిండీరశ్రీః స్మితరుచిషు తుండీర విషయం
పరిష్కుర్వాణాసౌ పరిహసిత నీలోత్పలరుచిః 
స్తనాభ్యాం ఆనమ్రా స్తబకయతు మే కాంక్షితతరుం
దృశామైశానీనాం సుకృత ఫల పాండిత్య గరిమా II 44 II

కృపాధారా ద్రోణీ కృపణధిషణానాం ప్రణమతాం
నిహంత్రీ సంతాపం నిగమ ముకుటోత్తంసకలికా 
పరా కాంచీలీలా పరిచయవతీ పర్వతసుతా
గిరాం నీవీ దేవీ గిరిశ పరతంత్రా విజయతే II 45 II

కవిత్వశ్రీకందః సుకృత పరిపాటీ హిమగిరేః
విధాత్రీ విశ్వేషాం విషమ శరవీర ధ్వజపటీ 
సఖీ కంపానద్యాః పదహసిత పాథోజ యుగళీ
పురాణో పాయాన్నః పురమథన సామ్రాజ్యపదవీ II 46 II

దరిద్రాణా మధ్యే దరదళిత తాపింఛసుషమాః
స్తనాభోగః కాంతాః తరుణ హరిణాంకాంకిత కచాః 
హరాధీనా నానావిబుధ ముకుటీ చుంబితపదాః
కదా కంపాతీరే కథయ విహరామో గిరిసుతే II 47 II

వరీవర్తు స్థేమా త్వయి మమ గిరాం దేవి మనసో
నరీనర్తు ప్రౌఢా వదన కమలే వాక్యలహరీ 
చరీచర్తు ప్రజ్ఞాజనని జడిమానః పరజనే
సరీసర్తు స్వైరం జనని మయి కామాక్షి కరుణా II 48 II

క్షణాత్తే కామాక్షి భ్రమర సుషమా శిక్షణ గురుః
కటాక్ష వ్యాక్షేపో మమ భవతు మోక్షాయ విపదాం 
నరీనర్తు స్వైరం వచనలహరీ నిర్జరపురీ-
సరిద్వీచీ నీచీకరణ పటురాస్యే మమ సదా II 49 II

పురస్తాన్మే భూయః ప్రశమనపరః స్తాన్మమ రుజాం
ప్రచారస్తే కంపాతట విహృతి సంపాదిని ద్రుశోః 
ఇమాం యాంఛామూరీకురు సపది దూరీకురు తమః -
పరీపాకం మత్కం సపది బుధలోకం చ నయ మాం II 50 II

ఉదంచంతీ కాంచీనగరనిలయే త్వత్ కరుణయా
సమృద్ధా వాగ్ధాటీ పరిహసిత మాధ్వీ కవయతాం
ఉపాదత్తే మార ప్రతిభట జటాజూట ముకుటీ-
కుటీరోల్లాసిన్యాః శతమఖ తటిన్యా జయపటీమ్ II 51 II

శ్రియం విద్యాం దద్యాజ్జనని నమతాం కీర్తిమమితాం
సుపుత్రాన్ ప్రాదత్తే తవ ఝటితి కామాక్షి కరుణా
త్రిలోక్యాం ఆధిక్యం త్రిపురపరిపంథి ప్రణయినీ
ప్రణామస్త్వత్పాదే శమితదురితే కిం న కురుతే II 52 II

మనః స్తంభం స్తంభం గమయదుపకంపం ప్రణమతాం
సదా లోలం నీలం చికురజిత లోలంబనికరమ్
గిరాం దూరం స్మేరం ధృతశశికిశోరం పశుపతేః
దృశాం యోగ్యం భోగ్యం తుహినగిరిభాగ్యం విజయతే II 53 II

ఘనశ్యామాన్ కామాంతక మహిషీ కామాక్షి మధురాన్
దృశాం పాతానేతాన్ అమృత జలశీతాననుపమాన్
భవోత్పాతే భీతే మయి వితర నాథే దృఢభవన్-
మనశ్శోకే మూకే హిమగిరిపతాకే కరుణయా II 54 II

నతానాం మందానాం భవనిగళ బంధాకులధియాం
మహాన్ధ్యాం రున్ధానాం అభిలషిత సంతానలతికామ్
చరంతీం కంపాయాః తటభువి సవిత్రీం త్రిజగతాం
స్మరామస్తాం నిత్యం స్మరమథన జీవాతుకలికాం II 55 II

పరా విద్యా హృద్యా శ్రితమదనవిద్యా మరకత-
ప్రభానీలా లీలాపర వశిత శూలాయుధమనాః
తమః పూరం దూరం చరణనత పౌరందరపూరీ-
మృగాక్షీ కామాక్షీ కమలతరలాక్షీ నయతు మే II 56 II

అహంతాఖ్యా మత్కం కబలయతి హా హంత హరిణీ
హఠాత్సంవిద్రూపం హరమహిషి సస్యాంకురమసౌ
కటాక్ష వ్యాక్షేప ప్రకటహరిపాషాణపటలైః
ఇమాం ఉచ్చైరుచ్చాటయ ఝటితి కామాక్షి కృపయా II 57 II

బుధే వా మూకే వా తవ పతతి యస్మిన్ క్షణమసౌ
కటాక్షః కామాక్షి ప్రకట జడిమక్షోదపటిమా
కథంకారం నాస్మై కరముకుల చూడాలముకుటా
నమోవాకం బ్రూయుః నముచి పరిపంథి ప్రభృతయః II 58 II

ప్రతీచీం పశ్యామః ప్రకట రుచినీ వారకమణి-
ప్రభాసధ్రీచీనాం ప్రదలిత షడాధారకమలామ్
చరంతీం సౌషుమ్నే పథి పరపదేందు ప్రవిగలత్-
సుధాద్రాం కామాక్షీం పరిణత పరంజ్యోతిరుదయామ్ II 59 II

జంభారాతి ప్రభృతిముకుటీః పాదయోః పీఠయంతీ
గుమ్ఫాన్వాచాం కవిజనకృతాన్ స్వైరం ఆరామయంతీ
శంపాలక్షీం మణిగణరుచా పాటలైః ప్రాపయన్తీ
కంపాతీరే కవిపరిషదాం జృంభతే భాగ్యసీమా II 60 II

చంద్రాపీడాం చతురవదనాం చంచలాపాంగలీలాం
కుందస్మేరాం కుచభరనతాం కుంతలోద్ధూతభృంగామ్
మారారాతేర్ మదనశిఖినం మాంసలం దీపయన్తీం
కామాక్షీం తాం కవికులగిరాం కల్పవల్లీముపాసే II 61 II

కాలాంబోధప్రకర సుషమాం కాంతిభిః తర్జయన్తీ
కల్యాణానాం ఉదయసరణిః కల్పవల్లీ కవీనామ్
కందర్పారేః ప్రియసహచరీ కల్మషాణాం నిహంత్రీ
కాంచీదేశం తిలకయతి సా కాపి కారుణ్యసీమా II 62 II

ఊరీకుర్వన్నురసిజతటే చాతురీం భూధరాణాం
పాథోజానాం నయనయుగళే పరిపంథ్యం వితన్వన్
కంపాతీరే విహరతి రుచా మోఘయన్ మేఘశైలీం
కోకద్వేషం శిరసి కలయన్ కోపి విద్యావిశేషః II 63 II

కాంచీలీలాపరిచయవతీ కాపి తాపింఛలక్ష్మీః
జాడ్యారణ్యే హుతవహశిఖా జన్మభూమిః కృపాయాః
మాకందశ్రీర్మధురకవితా చాతురీ కోకిలానాం
మార్గే భూయాన్మమ నయనయోః మాన్మథీ కాపి విద్యా II 64 II

సేతుర్మాతః మరకతమయో భక్తిభాజాం భవాబ్ధౌ
లీలాలోలా కువలయమయీ మాన్మథీ వైజయంతీ
కాంచీభూషా పశుపతిదృశాం కాపి కాలాంజనాలీ
మత్కం దుఃఖం శిథిలయతు తే మంజులాపాంగమాలా II 65 II

వ్యావృణ్వానాః కువలయదళ ప్రక్రియావైరముద్రాం
వ్యాకుర్వాణా మనసిజమహారాజ సామ్రాజ్యలక్షీం
కాంచీలీలా విహృతిరసికే కాంక్షితం నః క్రియాసుః
బంధచ్ఛేదే తవ నియమినాం బద్ధదీక్షాః కటాక్షాః II 66 II

కాలాంభోదే శశిరుచిదళం కైతకం దర్శయంతీ
మధ్యేసౌదామిని మధులిహాం మాలికాం రాజయంతీ
హంసారావం వికచకమలే మంజుముల్లాసయంతీ
కంపాతీరే విలసతి నవా కాపి కారుణ్యలక్ష్మీః II 67 II

చిత్రం చిత్రం నిజమృదుతయా భర్త్సయన్ పల్లవాలీం
పుంసాం కామాన్ భువి చ నియతం పూరయన్ పుణ్యభాజాం
జాతః శైలాన్న తు జలనిధేః స్వైరసంచారశీలః
కాంచీభూషా కలయతు శివం కోపి చింతామణిర్మే II 68 II

తామ్రాంభోజం జలదనికటే తత్ర బంధూకపుష్పం
తస్మన్ మల్లీకుసుమసుషమాం తత్ర వీణానినాదం
వ్యావృణ్వానా సుకృతలహరీ కాపి కాంచీనగర్యాం
ఐశానీ సా కలయతితరాం ఐంద్రజాలం విలాసం II 69 II

ఆహారాంశం త్రిదశ సదసాం ఆశ్రయే చాతకానాం
ఆకాశోపర్యపి చ కలయన్ ఆలయం తుంగమేషాం
కంపాతీరే విహరతితరాం కామధేనుః కవీనాం
మందస్మేరో మదననిగమ ప్రక్రియా సంప్రదాయః II 70 II

ఆర్ద్రీభూతైరవిరలకృపైః ఆత్తలీలావిలాసైః
ఆస్థా పూర్ణైరధిక చపలైః అంచితాంభోజ శిల్పైః
కాంతైర్లక్ష్మీ లలితభవనైః కాంతికైవల్యసారైః
కాశ్మల్యం నః కబలయతు సా కామకోటీ కటాక్షైః II 71 II

ఆధూన్వంత్యై తరల నయనైః ఆంగజీం వైజయంతీం
ఆనందిన్యై నిజపదజుషాం ఆత్త కాంచీపురాయై
ఆస్మాకీనం హృదయమఖిలైః ఆగమానాం ప్రపంచైః
ఆరాధ్యాయై స్పృహయతితరాం ఆదిమాయై జనన్యై II 72 II

దూరం వాచాం త్రిదశసదసాం దుఃఖసింధోస్తరిత్రం
మోహక్ష్వే లక్షితిరుహవనే క్రూరధారం కుఠారమ్
కంపాతీర ప్రణయి కవిభిః వర్ణితోద్యచ్చరిత్రం
శాంత్యై సేవే సకలవిపదాం శాంకరం తత్కలత్రం II 73 II

ఖండీకృత్య ప్రకృతికుటిలం కల్మషం ప్రాతిభశ్రీ-
శుండీరత్వం నిజపదజుషాం శూన్యతంద్రం దిశన్తీ
తుండీరాఖ్యై మహతి విషయే స్వర్ణవృష్టి ప్రదాత్రీ
చండీ దేవీ కలయతి రతిం చంద్రచూడాలచూడే II 74 II

యేన ఖ్యాతో భవతి స గృహీ పూరుషో మేరుధన్వా
యద్దృక్కోణే మదననిగమ ప్రాభవం బోభవీతి
యత్ ప్రీత్యైవ త్రిజగదధిపో జృంభతే కింపచానః
కంపాతీరే స జయతి మహాన్ కశ్చిదోజో విశేషః II 75 II

ధన్యా ధన్యా గతిరిహ గిరాం దేవి కామాక్షి యన్మే
నింద్యాం భింద్యాత్ సపది జడతాం కల్మషాదున్మిషంతీం
సాధ్వీ మాధ్వీరసమధురతా భంజినీ మంజురీతిః
వాణీవేణీ ఝటితి వృణుతాత్ స్వర్ధునీ స్పర్ధినీ మామ్ II 76 II

యస్యా వాటీ హృదయకమలం కౌసుమీ యోగభాజాం
యస్యాః పీఠీ సతతశిశిరా శీకరైర్మాకరందైః
యస్యాః పేటీ శృతి పరిచలన్ మౌళిరత్నస్య కాంచీ
సా మే సోమాభరణ మహిషీ సాధయేత్కాంక్షితాని II 77 II

ఏకా మాతా సకలజగతాం ఈయుషీ ధ్యానముద్రాం
ఏకామ్రాధీశ్వర చరణయోః ఏకతానాం సమింధే
తాటంకోద్యన్మణిగణరుచా తామ్రకర్ణప్రదేశా
తారుణ్యశ్రీ స్తబకితతనుః తాపసీ కాపి బాలా II 78 II

దంతాదంతిప్రకటనకరీ దంతిభిర్మందయానైః
మందారాణాం మదపరిణతిం మథ్నతీ మందహాసైః
అంకూరాభ్యాం మనసిజతరోః అంకితోరాః కుచాభ్యాం
అంతః కాంచి స్ఫురతి జగతాం ఆదిమా కాపి మాతా II 79 II

త్రియంబకకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం ఇందిరాం
పుళిందపతిసుందరీం త్రిపురభైరవీం భారతీం
మతంగకులనాయికాం మహిషమర్దనీం మాతృకాం
భణంతి విబుధోత్తమా విహృతిమేవ కామాక్షి తే II 80 II

మహామునిమనోనటీ మహితరమ్య కంపాతటీ
కుటీరకవిహారిణీ కుటిలబోధసంహారిణీ
సదా భవతు కామినీ సకలదేహినాం స్వామినీ
కృపాతిశయకింకరీ మమ విభూతయే శాంకరీ II 81 II

జడాః ప్రకృతినిర్ధనాః జనవిలోచనారుంతుదాః
నరా జనని వీక్షణం క్షణమవాప్య కామాక్షి తే
వచస్సు మధుమాధురీం ప్రకటయంతి పౌరందరీ-
విభూతిషు విడంబనాం వపుషి మాన్మథీం ప్రక్రియాం II 82 II

ఘనస్తనతట స్ఫుటస్ఫురిత కంచులీ చంచలీ
కృతత్రిపురశాసనా సుజనశీలితోపాసనా
దృశోః సరణిమశ్నుతే మమ కదా ను కాంచీపురే
పరా పరమయోగినాం మనసి చిత్కలా పుష్కలా II 83 II

కవీంద్రహృదయేచరీ పరిగృహీత కాంచీపురీ
నిరూఢకరుణాఝరీ నిఖిలలోకరక్షాకరీ
మనః పథదవీయసీ మదనశాసనప్రేయసీ
మహాగుణగరీయసీ మమ దృశోస్తు నేదీయసీ II 84 II

ధనేన న రమామహే ఖలజనాన్న సేవామహే
న చాపలమయామహే భవభయాన్న దూయామహే
స్థిరాం తనుమహేతరాం మనసి కిం చ కాంచీరత-
స్మరాంతకకుటుంబినీ చరణ పల్లవోపాసనాం II 85 II

సురాః పరిజనా వపుర్మనసిజాయ వైరాయతే
త్రివిష్టపనితంబినీ కుచతటీ చ కేళీగిరిః
గిరః సురభయో వయః తరుణిమా దరిద్రస్య వా
కటాక్షసరణౌ క్షణం నిపతితస్య కామాక్షి తే II 86 II
పవిత్రయ జగత్రయీ విబుధబోధ జీవాతుభిః
పురత్రయవిమర్దినః పులక కంచులీదాయిభిః
భవక్షయవిచక్షణైః వ్యసనమోక్షణైర్వీక్షణైః
నిరక్షరశిరోమణిం కరుణయైవ కామాక్షి మాం II 87 II

కదా కలితఖేలనాః కరుణయైవ కాంచీపురే
కలాయముకులత్విషః శుభకదంబ పూర్ణాంకురాః
పయోధరభరాలసాః కవిజనేషు తే బంధురాః
పచేలిమకృపారసాః పరిపతంతి మార్గే దృశోః II 88 II

అశోధ్యమచలోద్భవం హృదయనందనం దేహినాం
అనర్ఘమధికాంచి తత్ కిమపి రత్నముద్ ద్యోతతే
అనేన సమలంకృతా జయతి శంకరాంకస్థలీ
కదాస్య మమ మానసం వ్రజతి పేటికావిభ్రమం II 89 II

పరామృతఝరీప్లుతా జయతి నిత్యమంతశ్చరీ
భువామపి బహిశ్చరీ పరమ సంవిదేకాత్మికా
మహద్భిరపరోక్షితా సతతమేవ కాంచీపురే
మమాన్వహమహంమతిః మనసి భాతు మాహేశ్వరీ II 90 II

తమోవిపినధావినం సతతమేవ కాంచీపురే
విహారరసికా పరా పరమసంవిదుర్వీరుహే
కటాక్షనిగళైర్ధృఢం హృదయదుష్టదంతావలం
చిరం నయతు మామకం త్రిపురవైరి సీమంతినీ II 91 II

త్వమేవ సతి చండికా త్వమసి దేవి చాముండికా
త్వమేవ పరమాతృకా త్వమపి యోగినీరూపిణీ
త్వమేవ కిల శాంభవీ త్వమసి కామకోటీ జయా
త్వమేవ విజయా త్వయి త్రిజగదంబ కిం బ్రూమహే II 92 II

పరే జనని పార్వతి ప్రణతపాలిని ప్రాతిభ-
ప్రదాత్రి పరమేశ్వరీ త్రిజగదాశ్రితే శాశ్వతే
త్రియంబకకుటుంబినీ త్రిపదసంగిని త్రీక్షణే
త్రిశక్తిమయి వీక్షణం మయి నిధేహి కామాక్షి తే II 93 II

మనోమధుకరోత్సవం విదధతీ మనీషాజుషాం
స్వయంప్రభవవైఖరీ విపినవీథికాలంబినీ
అహో శిశిరితా కృపామధురసేన కంపాతటే
చరాచరవిధాయినీ చలతి కాపి చిన్మంజరీ II 94 II

కళావతి కలాభృతో ముకుటసీమ్ని లీలావతి
స్పృహావతి మహేశ్వరే భువనమోహనే భాస్వతి
ప్రభావతి రమే సదా మహితరూపశోభావతి
త్వరావతి పరే సతాం గురుకృపాంబుధారావతి II 95 II

త్వయైవ జగదంబయా భువనమండలం సూయతే
త్వయైవ కరుణార్ద్రయా తదపి రక్షణం నీయతే
త్వయైవ ఖరకోపయా నయనపావకే హూయతే
త్వయైవ కిల నిత్యయా జగతి సంతతం స్థీయతే II 96 II

చరాచరజగన్మయీం సకలహృన్మయీం చిన్మయీం
గుణత్రయమయీం జగత్రయమయీం త్రిధామామయీం
పరాపరమయీం సదా దశదిశాం నిశాహర్మయీం
పరాం సతతసన్మయీం మనసి చిన్మయీం శీలయే (కామకోటీం భజే) II 97 II

జయ జగదంబికే హరకుటుంబిని వక్త్రరుచా
జితశరదంబుజే ఘనవిడంబిని కేశరుచా
పరమవలంబనం కురు సదా పరరూపధరే
మమ గతసంవిదో జడిమడంబర తాండవినః II 98 II

భువనజనని భూషాభూతచంద్రే నమస్తే
కలుషశమని కంపాతీరగేహే నమస్తే
నిఖిలనిగమవేద్యే నిత్యరూపే నమస్తే
పరశివమయి పాశచ్ఛేదహస్తే నమస్తే II 99 II

క్వణత్కాంచీ కాంచీపుర మణివిపంచీ లయఝరీ-
శిరః కంపా కంపావసతిః అనుకంపాజలనిధిః
ఘనశ్యామా శ్యామా కఠినకుచ సీమా మనసి మే
మృగాక్షీ కామాక్షీ హరనటనసాక్షీ విహరతాత్ II 100 II

సమరవిజయకోటీ సాధకానందధాటీ
మృదుగుణపరిపేటీ ముఖ్యకాదంబవాటీ
మునినుతపరిపాటీ మోహితాజాండకోటీ
పరమశివవధూటీ పాతు మాం కామకోటీ II 101 II

ఇమం పరవరప్రదం ప్రకృతిపేశలం పావనం
పరాపరచిదాకృతి ప్రకటన ప్రదీపాయితం
స్తవం పఠతి నిత్యదా మనసి భావయన్ అంబికాం
జపైరలమలం మఖైః అధికదేహ సంశోషణైః II 102 II

II స్తుతి శతకం సంపూర్ణం II No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

MOHAN PUBLICATIONS Price List

జాతకచక్రం