MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

శ్రీ ఆఞ్జనేయ సహస్రనామస్తోత్రమ్ Anjaneya_ sahasra _nama _stotram | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

             శ్రీ ఆఞ్జనేయ సహస్రనామస్తోత్రమ్  Anjaneya_ sahasra _nama _stotram  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

Anjaneya Sahasra Nama Stotram

శ్రీ ఆఞ్జనేయ సహస్రనామస్తోత్రమ్


ఉద్యదాదిత్య సంకాశం ఉదార భుజ విక్రమమ్ |
కన్దర్ప కోటి లావణ్యం సర్వ విద్యా విశారదమ్ ||
శ్రీ రామ హృదయానందం భక్త కల్ప మహీరుహమ్ |
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజమ్ ||


అథ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |
హనుమాన్ శ్రీ ప్రదో వాయు పుత్రో రుద్రో అనఘో అజరః |
అమృత్యుర్ వీరవీరశ్చ గ్రామావాసో జనాశ్రయః || ౧||
ధనదో నిర్గుణః శూరో వీరో నిధిపతిర్ మునిః |
పిన్గాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతా శోక వినాశకః || ౨||
శివః శర్వః పరో అవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పిన్గకేశః పిన్గరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩||
అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వ హేతుర్ నిరాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪||
భర్గో రామో రామ భక్తః కల్యాణః ప్రకృతి స్థిరః |
విశ్వమ్భరో విశ్వమూర్తిః విశ్వాకారశ్చ విశ్వపాః || ౫||
విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యో అథ విశ్వో విశ్వహరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬||
ప్లవంగమః కపిశ్రేష్టో వేదవేద్యో వనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సుఖో హ్యజః || ౭||
అన్జనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామ ఖ్యాతో ధరాధరః |
భూర్భువస్స్వర్మహర్లోకో జనో లోకస్తపో అవ్యయః || ౮||
సత్యం ఓమ్కార గమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకో అమలః |
శివో ధర్మ ప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః || ౯||
గోష్పదీకృతవారీశః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుణ్డరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦||
జానకీ ప్రాణ దాతా చ రక్షః ప్రాణాపహారకః |
పూర్ణసత్త్వః పీతవాసా దివాకర సమప్రభః || ౧౧||
ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తి రాక్షస మారకః |
అక్షఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీ జీవ హారకః || ౧౨||
భుభుకార హతారాతిర్దుష్ట గర్వ ప్రమర్దనః |
హేతుః సహేతుః ప్రంశుశ్చ విశ్వభర్తా జగద్గురుః || ౧౩||
జగత్త్రాతా జగన్నథో జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్పితా హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజనః || ౧౪||
పార్థధ్వజో వాయుసుతో అమిత పుచ్ఛో అమిత ప్రభః |
బ్రహ్మ పుచ్ఛం పరబ్రహ్మాపుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ || ౧౫||
సుగ్రీవాది యుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదా శివః || ౧౬||
సన్నతిః సద్గతిః భుక్తి ముక్తిదః కీర్తి దాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭||
ఉదధిక్రమణో దేవః సంసార భయ నాశనః |
వార్ధి బంధనకృద్ విశ్వ జేతా విశ్వ ప్రతిష్ఠితః || ౧౮||
లంకారిః కాలపురుషో లంకేశ గృహ భంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః || ౧౯||
శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాదభంజకః |
కృష్ణః కృష్ణ స్తుతః శాన్తః శాన్తిదో విశ్వపావనః || ౨౦||
విశ్వ భోక్తా చ మారఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేన్ద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాన్గులీ మాలి లాన్గూల హత రాక్షసః || ౨౧||
సమీర తనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మన్గలదః పుణ్యః పుణ్య శ్రవణ కీర్తనః || ౨౨||
పుణ్యకీర్తిః పుణ్య గతిర్జగత్పావన పావనః |
దేవేశో జితమారశ్చ రామ భక్తి విధాయకః || ౨౩||
ధ్యాతా ధ్యేయో భగః సాక్షీ చేత చైతన్య విగ్రహః |
ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪||
విభీషణ ప్రియః శూరః పిప్పలాయన సిద్ధిదః |
సుహృత్ సిద్ధాశ్రయః కాలః కాల భక్షక భంజనః || ౨౫||
లంకేశ నిధనః స్థాయీ లంకా దాహక ఈశ్వరః |
చన్ద్ర సూర్య అగ్ని నేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రలయాన్తకః || ౨౬||
కపిలః కపీశః పుణ్యరాశిః ద్వాదశ రాశిగః |
సర్వాశ్రయో అప్రమేయత్మా రేవత్యాది నివారకః || ౨౭||
లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ సీతా జీవన హేతుకః |
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణు భక్తో జటీ బలీ || ౨౮||
దేవారిదర్పహా హోతా కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః |
నగర గ్రామ పాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరన్తరః || ౨౯||
నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యః తపస్సాధ్యో మహేశ్వరః || ౩౦||
జానకీ ఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః |
వాడంభ్యః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧||
భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛ లంకా విదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధాన రిపుప్రియః || ౩౨||
చాయాపహారీ భూతేశో లోకేశ సద్గతి ప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధ సంరక్తలోచనః || ౩౩||
క్రోధ హర్తా తాప హర్తా భాక్తాభయ వరప్రదః|
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪||
అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిష్కృతిరేవచ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః || ౩౫||
రవిశ్చన్ద్రః కుజః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్వరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్ధాతా ధర్తా హర్తా సమీరజః || ౩౬||
మశకీకృత దేవారి దైత్యారిః మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వ జీవనః || ౩౭||
భాగీరథీ పదాంభోజః సేతుబంధ విశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యవాహ ప్రకాశకః || ౩౮||
స్వప్రకాశో మహావీరో లఘుశ్చ అమిత విక్రమః |
ప్రడీనోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯||
జగదాత్మా జగధ్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతకః |
విపాప్మా నిష్కలంకశ్చ మహాన్ మదహంకృతిః || ౪౦||
ఖం వాయుః పృథ్వీ హ్యాపో వహ్నిర్దిక్పాల ఏవ చ |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్ర పాలశ్చ పల్వలీకృత సాగరః || ౪౧||
హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భుచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాంపతిః || ౪౨||
వేదాంత వేద్యో ఉద్గీథో వేదవేదంగ పారగః |
ప్రతి గ్రామస్థితః సాధ్యః స్ఫూర్తి దాత గుణాకరః || ౪౩||
నక్షత్ర మాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్ప పాదపః |
చిన్తా మణిర్గుణనిధిః ప్రజా పతిరనుత్తమః || ౪౪||
పుణ్యశ్లోకః పురారాతిర్జ్యోతిష్మాన్ శర్వరీపతిః |
కిలికిల్యారవత్రస్తప్రేతభూతపిశాచకః || ౪౫||
రుణత్రయ హరః సూక్ష్మః స్తూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మార హరః స్మర్తా శృతిర్గాథా స్మృతిర్మనుః || ౪౬||
స్వర్గ ద్వారం ప్రజా ద్వారం మోక్ష ద్వారం కపీశ్వరః |
నాద రూపః పర బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ పురాతనః || ౪౭||
ఏకో నైకో జనః శుక్లః స్వయం జ్యోతిర్నాకులః |
జ్యోతిః జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసత్తమః || ౪౮||
తమో హర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశః || ౪౯||
బృహద్ధనుర్ బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్ కర్ణో బృహన్నాసో బృహన్నేత్రో బృహత్గలః || ౫౦||
బృహధ్యన్త్రో బృహత్చేష్టో బృహత్ పుచ్ఛో బృహత్ కరః |
బృహత్గతిర్బృహత్సేవ్యో బృహల్లోక ఫలప్రదః ||౫౧||
బృహచ్ఛక్తిర్బృహద్వాంఛా ఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోక నుతో ద్రష్టా విద్యా దాత జగద్ గురుః || ౫౨||
దేవాచార్యః సత్య వాదీ బ్రహ్మ వాదీ కలాధరః |
సప్త పాతాలగామీ చ మలయాచల సంశ్రయః || ౫౩||
ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీదో దివ్య ఔషధి వశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీన్ద్రశ్చ పురాణః శ్రుతి సంచరః || ౫౪||
చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగగమ్యః పరాత్పరః |
అనది నిధనో వ్యాసో వైకుణ్ఠః పృథ్వీ పతిః || ౫౫||
పరాజితో జితారాతిః సదానన్దశ్చ ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్గోప్తా కలిః కాలః పరాత్పరః || ౫౬||
మనోవేగీ సదా యోగీ సంసార భయ నాశనః |
తత్త్వ దాతా చ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వం తత్త్వ ప్రకాశకః || ౫౭||
శుద్ధో బుద్ధో నిత్యముక్తో భక్త రాజో జయప్రదః |
ప్రలయో అమిత మాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮||
మాయా|-నిర్జిత|-రక్షాశ్చ మాయా|-నిర్మిత|-విష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయా నిర్వంచకః సుఖః || ౫౯||
సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృత సంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలి పావనః || ౬౦||
రసో రసజ్ఞః సమ్మనస్తపస్చక్షుశ్చ భైరవః |
ఘ్రాణో గన్ధః స్పర్శనం చ స్పర్శో అహంకారమానదః || ౬౧||
నేతి|-నేతి|-గమ్యశ్చ వైకుణ్ఠ భజన ప్రియః |
గిరీశో గిరిజా కాన్తో దూర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨||
భృగుర్వసిష్టశ్చ యవనస్తుమ్బురుర్నారదో అమలః |
విశ్వ క్షేత్రం విశ్వ బీజం విశ్వ నేత్రశ్చ విశ్వగః || ౬౩||
యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధ బుద్ధిః క్షమా తన్ద్రా మన్త్రో మన్త్రయుతః స్వరః || ౬౪||
రాజేన్ద్రో భూపతీ రుణ్డ మాలీ సంసార సారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణ కామశ్చ భక్త కామధుగుత్తమః || ౬౫||
గణపః కీశపో భ్రాతా పితా మాతా చ మారుతిః |
సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬||
కామజిత్ కామ దహనః కామః కామ్య ఫల ప్రదః |
ముద్రాహారీ రాక్షసఘ్నః క్షితి భార హరో బలః || ౬౭||
నఖ దంష్ట్ర యుధో విష్ణు భక్తో అభయ వర ప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తః శత మూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౬౮||
మహా నిధిర్మహా భోగో మహా భాగో మహార్థదః |
మహాకారో మహా యోగీ మహా తేజా మహా ద్యుతిః || ౬౯||
మహా కర్మా మహా నాదో మహా మన్త్రో మహా మతిః |
మహాశయో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦||
రుద్ర కర్మా కృత కర్మా రత్న నాభః కృతాగమః |
అమ్భోధి లంఘనః సింహో నిత్యో ధర్మః ప్రమోదనః || ౭౧||
జితామిత్రో జయః సమ విజయో వాయు వాహనః |
జీవ దాత సహస్రాంశుర్ముకున్దో భూరి దక్షిణః || ౭౨||
సిద్ధర్థః సిద్ధిదః సిద్ధ సంకల్పః సిద్ధి హేతుకః |
సప్త పాతాలచరణః సప్తర్షి గణ వన్దితః || ౭౩||
సప్తాబ్ధి లంఘనో వీరః సప్త ద్వీపోరుమణ్డలః |
సప్తాంగ రాజ్య సుఖదః సప్త మాతృ నిశేవితః || ౭౪||
సప్త లోకైక ముకుటః సప్త హోతా స్వరాశ్రయః |
సప్తచ్ఛన్దో నిధిః సప్తచ్ఛన్దః సప్త జనాశ్రయః || ౭౫||
సప్త సామోపగీతశ్చ సప్త పాతల సంశ్రయః |
మేధావీ కీర్తిదః శోక హారీ దౌర్భగ్య నాశనః || ౭౬||
సర్వ వశ్యకరో గర్భ దోషఘ్నః పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాది ముఖస్తంభీ తుష్టచిత్తః ప్రసాదనః || ౭౭||
పరాభిచారశమనో దుఃఖఘ్నో బంధ మోక్షదః |
నవ ద్వార పురాధారో నవ ద్వార నికేతనః || ౭౮||
నర నారాయణ స్తుత్యో నరనాథో మహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖద్గీ భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణుసారథిః || ౭౯||
బహు యోజన విస్తీర్ణ పుచ్ఛః పుచ్ఛ హతాసురః |
దుష్టగ్రహ నిహంతా చ పిశాచ గ్రహ ఘాతకః || ౮౦||
బాల గ్రహ వినాశీ చ ధర్మో నేతా కృపకరః |
ఉగ్రకృత్యశ్చోగ్రవేగ ఉగ్ర నేత్రః శత క్రతుః || ౮౧||
శత మన్యుస్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహా బలః |
సమగ్ర గుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షో వినాశకః || ౮౨||
రక్షోఘ్న హస్తో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్త వత్సలః |
మేఘ నాదో మేఘ రూపో మేఘ వృష్టి నివారకః || ౮౩||
మేఘ జీవన హేతుశ్చ మేఘ శ్యామః పరాత్మకః |
సమీర తనయో బోధ్హ తత్త్వ విద్యా విశారదః || ౮౪||
అమోఘో అమోఘహృష్టిశ్చ ఇష్టదో అనిష్ట నాశనః |
అర్థో అనర్థాపహారీ చ సమర్థో రామ సేవకః || ౮౫||
అర్థీ ధన్యో అసురారాతిః పుణ్డరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యా రాశిః సురేశ్వరః || ౮౬||
అచలోద్ధరకో నిత్యః సేతుకృద్ రామ సారథిః |
ఆనన్దః పరమానన్దో మత్స్యః కూర్మో నిధిఃశమః || ౮౭||
వారాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరః || ౮౮||
నన్దీ భృన్గీ చ చణ్డీ చ గణేశో గణ సేవితః |
కర్మాధ్యక్ష్యః సురాధ్యక్షో విశ్రామో జగతాంపతిః || ౮౯||
జగన్నథః కపి శ్రేష్టః సర్వావసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతః శాన్తః సర్వ కర్మా ప్లవంగమః || ౯౦||
నఖదారితరక్షాశ్చ నఖ యుద్ధ విశారదః |
కుశలః సుఘనః శేషో వాసుకిస్తక్షకః స్వరః || ౯౧||
స్వర్ణ వర్ణో బలాఢ్యశ్చ రామ పూజ్యో అఘనాశనః |
కైవల్య దీపః కైవల్యం గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨||
కిల్యారావహతారాతిగర్వః పర్వత భేదనః |
వజ్రాంగో వజ్ర వేగశ్చ భక్తో వజ్ర నివారకః || ౯౩||
నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢ ప్రతాపస్తపనో భక్త తాప నివారకః || ౯౪||
శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టోహ్యచంచలః |
సుస్వస్థో అస్వాస్థ్యహా దుఃఖశమనః పవనాత్మజః || ౯౫||
పావనః పవనః కాన్తో భక్తాగస్సహనో బలః |
మేఘ నాదరిపుర్మేఘనాద సంహృతరాక్షసః || ౯౬||
క్షరో అక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీ కణ్టః శితి కణ్టశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭||
అస్తూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవః సంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మ విద్యాసారశ్చ అధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮||
అకల్మషః సత్య హేతుః సత్యగః సత్య గోచరః |
సత్య గర్భః సత్య రూపః సత్యం సత్య పరాక్రమః || ౯౯||
అన్జనా ప్రాణలింగచ వాయు వంశోద్భవః శుభః |
భద్ర రూపో రుద్ర రూపః సురూపస్చిత్ర రూపధృత్ || ౧౦౦||
మైనాక వందితః సూక్ష్మ దర్శనో విజయో జయః |
క్రాన్త దిగ్మణ్డలో రుద్రః ప్రకటీకృత విక్రమః || ౧౦౧||
కమ్బు కణ్టః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వ నాసో వృకోదరః |
లంబోష్టః కుణ్డలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨||
విపశ్చిత్ కవిరానన్ద విగ్రహో అనన్య శాసనః |
ఫల్గుణీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩||
యోగ వేద్యో యోగ కర్తా యోగ యోనిర్దిగంబరః |
అకారాది క్షకారాన్త వర్ణ నిర్మిత విగ్రహః || ౧౦౪||
ఉలూఖల ముఖః సింహః సంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్ట జంఘః శ్లిష్ట జానుః శ్లిష్ట పాణిః శిఖా ధరః || ౧౦౫||
సుశర్మా అమిత శర్మా చ నారయణ పరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬||
హరీ రుద్రానుకృద్ వృక్ష కంపనో భూమి కంపనః |
గుణ ప్రవాహః సూత్రాత్మా వీత రాగః స్తుతి ప్రియః || ౧౦౭||
నాగ కన్యా భయ ధ్వంసీ రుక్మ వర్ణః కపాల భృత్ |
అనాకులో భవోపాయో అనపాయో వేద పారగః || ౧౦౮||
అక్షరః పురుషో లోక నాథో రక్ష ప్రభు దృడః |
అష్టాంగ యోగ ఫలభుక్ సత్య సంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯||
స్మశాన స్థన నిలయః ప్రేత విద్రావణ క్షమః |
పంచాక్షర పరః పంచ మాతృకో రంజనధ్వజః || ౧౧౦||
యోగినీ వృన్ద వంద్యశ్చ శత్రుఘ్నో అనన్త విక్రమః |
బ్రహ్మచారీ ఇన్ద్రియ రిపుః ధృతదణ్డో దశాత్మకః || ౧౧౧||
అప్రపంచః సదాచారః శూర సేనా విదారకః |
వృద్ధః ప్రమోద ఆనందః సప్త జిహ్వ పతిర్ధరః || ౧౧౨||
నవ ద్వార పురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయకః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో భయహ్యన్మానదో అమదః || ౧౧౩||
సర్వ వశ్యకరః శక్తిరనన్తో అనన్త మంగలః |
అష్ట మూర్తిర్ధరో నేతా విరూపః స్వర సున్దరః || ౧౧౪||
ధూమ కేతుర్మహా కేతుః సత్య కేతుర్మహారథః |
నన్ది ప్రియః స్వతన్త్రశ్చ మేఖలీ సమర ప్రియః || ౧౧౫||
లోహాంగః సర్వవిద్ ధన్వీ షట్కలః శర్వ ఈశ్వరః |
ఫల భుక్ ఫల హస్తశ్చ సర్వ కర్మ ఫలప్రదః || ౧౧౬||
ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదో అర్థదః |
పంచ వింశతి తత్త్వజ్ఞః తారక బ్రహ్మ తత్పరః || ౧౧౭||
త్రి మార్గవసతిర్భూమిః సర్వ దుఃఖ నిబర్హణః |
ఊర్జస్వాన్ నిష్కలః శూలీ మాలీ గర్జన్నిశాచరః || ౧౧౮||
రక్తాంబర ధరో రక్తో రక్త మాలా విభూషణః |
వన మాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః స్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯||
జయో జయ పరీవారః సహస్ర వదనః కవిః |
శాకినీ డాకినీ యక్ష రక్షో భూతౌఘ భంజనః || ౧౨౦||
సధ్యోజాతః కామగతిర్ జ్ఞాన మూర్తిః యశస్కరః |
శంభు తేజాః సార్వభౌమో విష్ణు భక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧||
చతుర్నవతి మన్త్రజ్ఞః పౌలస్త్య బల దర్పహా |
సర్వ లక్ష్మీ ప్రదః శ్రీమాన్ అన్గదప్రియ ఈడితః || ౧౨౨||
స్మృతిర్బీజం సురేశానః సంసార భయ నాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీ భూ దుర్గా చ కామాఖ్యక || ౧౨౩||
సదాగతిర్మాతరిశ్చ రామ పాదాబ్జ షట్పదః |
నీల ప్రియో నీల వర్ణో నీల వర్ణ ప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪||
రామ దూతో లోక బన్ధుః అన్తరాత్మా మనోరమః |
శ్రీ రామ ధ్యానకృద్ వీరః సదా కింపురుషస్స్తుతః || ౧౨౫||
రామ కార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరానమయః |
పుణ్య శ్లోకః పరానన్దః పరేశః ప్రియ సారథిః || ౧౨౬||
లోక స్వామి ముక్తి దాతా సర్వ కారణ కారణః |
మహా బలో మహా వీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭||
సమస్త లోక సాక్షీ చ సమస్త సుర వందితః |
సీతా సమేత శ్రీ రామ పాద సేవా దురంధరః || ౧౨౮||
ఇతి శ్రీ సీతా సమేత శ్రీ రామ పాద సేవా దురంధర


                                          శ్రీ హనుమత్ సహస్ర నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

MOHAN PUBLICATIONS Price List

జాతకచక్రం