MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

MOHAN PUBLICATIONS Price List

లింగపురాణాన్తర్గత శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ shiva_ sahasranama_ stotram (Linga _puranam) | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu


 లింగపురాణాన్తర్గత శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ shiva_ sahasranama_ stotram (Linga _puranam)  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

                          Shiva Sahasranama stotram          లింగపురాణాన్తర్గత శివసహస్రనామస్తోత్రమ్


     ఋషయ ఊచుః 
కథం దేవేన వై సూత దేవదేవాన్మహేశ్వరాత్ |
సుదర్శనాఖ్యం వై లబ్ధం వక్తుమర్హసి విష్ణునా || ౧||
     సూత ఉవాచ 
దేవానామసురేన్ద్రాణామభవచ్చ సుదారుణః |
సర్వేషామేవ భూతానాం వినాశకరణో మహాన్ || ౨||
తే దేవాః శక్తిముశలైః సాయకైర్నతపర్వభిః |
ప్రభిద్యమానాః కున్తైశ్చ దుద్రువుర్భయవిహ్వలాః || ౩||
పరాజితాస్తదా దేవా దేవదేవేశ్వరం హరిమ్ |
ప్రణేముస్తం సురేశానం శోకసంవిగ్నమానసాః || ౪||
తాన్ సమీక్ష్యాథ భగవాన్దేవదేవేశ్వరో హరిః |
ప్రణిపత్య స్థితాన్దేవానిదం వచనమబ్రవీత్ || ౫||
వత్సాః కిమితి వై దేవాశ్చ్యుతాలఙ్కారవిక్రమాః |
సమాగతాః ససంతాపా వక్తుమర్హథ సువ్రతాః || ౬||
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా తథాభూతాః సురోత్తమాః |
ప్రణమ్యాహుర్యథావృత్తం దేవదేవాయ విష్ణవే || ౭||
భగవన్దేవదేవేశ విష్ణో జిష్ణో జనార్దన |
దానవైః పీడితాః సర్వే వయం శరణమాగతాః || ౮||
త్వమేవ దేవదేవేశ గతిర్నః పురుషోత్తమ |
త్వమేవ పరమాత్మా హి త్వం పితా జగతామపి || ౯||
త్వమేవ భర్తా హర్తా చ భోక్తా దాతా జనార్దన |
హన్తుమర్హసి తస్మాత్త్వం దానవాన్దానవార్దన || ౧౦||
దైత్యాశ్చ వైష్ణవైర్బ్రాహ్మై రౌద్రైర్యామ్యైః సుదారుణైః |
కౌబేరైశ్చైవ సౌమ్యైశ్చ నైరృత్యైర్వారుణైర్దృఢైః || ౧౧||
వాయవ్యైశ్చ తథాగ్నేయైరైశానైర్వార్షికైః శుభైః |
సౌరై రౌద్రైస్తథా భీమైః కమ్పనైర్జృమ్భణైర్దృఢైః || ౧౨||
అవధ్యా వరలాభాత్తే సర్వే వారిజలోచన |
సూర్యమణ్డలసమ్భూతం త్వదీయం చక్రముద్యతమ్ || ౧౩||
కుణ్ఠితం హి దధీచేన చ్యావనేన జగద్గురో |
దణ్డం శార్ఙ్గం తవాస్త్రం చ లబ్ధం దైత్యైః ప్రసాదతః ||
౧౪||
పురా జలన్ధరం హన్తుం నిర్మితం త్రిపురారిణా |
రథాఙ్గం సుశితం ఘోరం తేన తాన్ హన్తుమర్హసి || ౧౫||
తస్మాత్తేన నిహన్తవ్యా నాన్యైః శస్త్రశతైరపి |
తతో నిశమ్య తేషాం వై వచనం వారిజేక్షణః || ౧౬||
వాచస్పతిముఖానాహ స హరిశ్చక్రభృత్స్వయమ్ |
     శ్రీవిష్ణురువాచ 
భోభో దేవా మహాదేవం సర్వైర్దేవైః సనాతనైః || ౧౭||
సమ్ప్రాప్య సామ్ప్రతం సర్వం కరిష్యామి దివౌకసామ్ |
దేవా జలంధరం హన్తుం నిర్మితం హి పురారిణా || ౧౮||
లబ్ధ్వా రథాఙ్గం తేనైవ నిహత్య చ మహాసురాన్ |
సర్వాన్ధున్ధుముఖాన్దైత్యానష్టషష్టిశతాన్సురాన్ || ౧౯||
సబాన్ధవాన్క్షణాదేవ యుష్మాన్ సంతారయామ్యహమ్ |
     సూత ఉవాచ 
ఏవముక్త్వా సురశ్రేష్ఠాన్ సురశ్రేష్ఠమనుస్మరన్ || ౨౦||
సురశ్రేష్ఠస్తదా శ్రేష్ఠం పూజయామాస శఙ్కరమ్ |
లిఙ్గం స్థాప్య యథాన్యాయం హిమవచ్ఛిఖరే శుభే || ౨౧||
మేరుపర్వతసంకాశం నిర్మితం విశ్వకర్మణా |
త్వరితాఖ్యేన రుద్రేణ రౌద్రేణ చ జనార్దనః || ౨౨||
స్నాప్య సమ్పూజ్య గన్ధాద్యైర్జ్వాలాకారం మనోరమమ్ |
తుష్టావ చ తదా రుద్రం సమ్పూజ్యాగ్నౌ ప్రణమ్య చ || ౨౩||
దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన యథాక్రమమ్ |
పూజయామాస చ శివం ప్రణవాద్యం నమోన్తకమ్ || ౨౪||
దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన మహేశ్వరమ్ |
ప్రతినామ సపద్మేన పూజయామాస శఙ్కరమ్ || ౨౫||
అగ్నౌ చ నామభిర్దేవం భవాద్యైః సమిదాదిభిః |
స్వాహాన్తైర్విధివద్ధుత్వా ప్రత్యేకమయుతం ప్రభుమ్ || ౨౬||
తుష్టావ చ పునః శమ్భుం భవాద్యైర్భవమీశ్వరమ్ |
     శ్రీ విష్ణురువాచ 
భవః శివో హరో రుద్రః పురుషః పద్మలోచనః || ౨౭||
అర్థితవ్యః సదాచారః సర్వశమ్భుర్మహేశ్వరః |
ఈశ్వరః స్థాణురీశానః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౨౮||
వరీయాన్ వరదో వన్ద్యః శఙ్కరః పరమేశ్వరః |
గఙ్గాధరః శూలధరః పరార్థైకప్రయోజనః || ౨౯||
సర్వఙ్యః సర్వదేవాదిగిరిధన్వా జటాధరః |
చన్ద్రాపీడశ్చన్ద్రమౌలిర్విద్వాన్విశ్వామరేశ్వరః || ౩౦||
వేదాన్తసారసన్దోహః కపాలీ నీలలోహితః |
ధ్యానాధారోఽపరిచ్ఛేద్యో గౌరీభర్తా గణేశ్వరః || ౩౧||
అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిస్త్రివర్గః స్వర్గసాధనః |
ఙ్యానగమ్యో దృఢప్రఙ్యో దేవదేవస్త్రిలోచనః || ౩౨||
వామదేవో మహాదేవః పాణ్డుః పరిదృఢో దృఢః |
విశ్వరూపో విరూపాక్షో వాగీశః శుచిరన్తరః || ౩౩||
సర్వప్రణయసంవాదీవృషాఙ్కో వృషవాహనః |
ఈశః పినాకీ ఖట్వాఙ్గీ చిత్రవేషశ్చిరన్తనః || ౩౪||
తమోహరో మహాయోగీ గోప్తా బ్రహ్మాఙ్గహృజ్జటీ |
కాలకాలః కృత్తివాసాః సుభగః ప్రణవాత్మకః || ౩౫||
ఉన్మత్తవేషశ్చక్షుష్యోదుర్వాసాః స్మరశాసనః |
దృఢాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాయణః || ౩౬||
అనాదిమధ్యనిధనో గిరిశో గిరిబాన్ధవః |
కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో లోకవర్ణోత్తమోత్తమః || ౩౭||
సామాన్యదేవః కోదణ్డీ నీలకణ్ఠః పరశ్వధీ |
విశాలాక్షో మృగవ్యాధః సురేశః సూర్యతాపనః || ౩౮||
ధర్మకర్మాక్షమః క్షేత్రం భగవాన్ భగనేత్రభిత్ |
ఉగ్రః పశుపతిస్తార్క్ష్యప్రియభక్తః ప్రియంవదః || ౩౯||
దాతా దయాకరో దక్షః కపర్దీ కామశాసనః |
శ్మశాననిలయః సూక్ష్మః శ్మశానస్థో మహేశ్వరః || ౪౦||
లోకకర్తా భూతపతిర్మహాకర్తా మహౌషధీ |
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా ఙ్యానగమ్యః పురాతనః || ౪౧||
నీతిః సునీతిః శుద్ధాత్మా సోమసోమరతః సుఖీ |
సోమపోఽమృతపః సోమో మహానీతిర్మహామతిః || ౪౨||
అజాతశత్రురాలోకః సమ్భావ్యో హవ్యవాహనః |
లోకకారో వేదకారః సూత్రకారః సనాతనః || ౪౩||
మహర్షిః కపిలాచార్యో విశ్వదీప్తిస్త్రిలోచనః |
పినాకపాణిభూదేవః స్వస్తిదః స్వస్తికృత్సదా || ౪౪||
త్రిధామా సౌభగః శర్వః సర్వఙ్యః సర్వగోచరః |
బ్రహ్మధృగ్విశ్వసృక్స్వర్గః కర్ణికారః ప్రియః కవిః || ౪౫||
శాఖో విశాఖో గోశాఖః శివోనైకః క్రతుః సమః |
గఙ్గాప్లవోదకో భావః సకలస్థపతిస్థిరః || ౪౬||
విజితాత్మా విధేయాత్మా భూతవాహనసారథిః |
సగణో గణకార్యశ్చ సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః || ౪౭||
కామదేవః కామపాలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రః |
భస్మప్రియో భస్మశాయీ కామీ కాన్తః కృతాగమః || ౪౮||
సమాయుక్తో నివృత్తాత్మా ధర్మయుక్తః సదాశివః |
చతుర్ముఖశ్చతుర్బాహుర్దురావాసో దురాసదః || ౪౯||
దుర్గమో దుర్లభో దుర్గః సర్వాయుధవిశారదః |
అధ్యాత్మయోగనిలయః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః || ౫౦||
శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గో జగదీశోఽమృతాశనః |
భస్మశుద్ధికరో మేరురోజస్వీ శుద్ధవిగ్రహః || ౫౧||
హిరణ్యరేతాస్తరణిర్మరీచిర్మహిమాలయః |
మహాహ్రదో మహాగర్భః సిద్ధవృన్దారవన్దితః || ౫౨||
వ్యాఘ్రచర్మధరో వ్యాలీ మహాభూతో మహానిధిః |
అమృతాఙ్గోఽమృతవపుః పఞ్చయఙ్యః ప్రభఞ్జనః || ౫౩||
పఞ్చవింశతితత్త్వఙ్యః పారిజాతః పరావరః |
సులభః సువ్రతః శూరో వాఙ్మయైకనిధిర్నిధిః || ౫౪||
వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |
ఆశ్రమః క్షపణః క్షామో ఙ్యానవానచలాచలః || ౫౫||
ప్రమాణభూతో దుర్ఙ్యేయః సుపర్ణో వాయువాహనః |
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో గుణరాశిర్గుణాకరః || ౫౬||
అనన్తదృష్టిరానన్దో దణ్డో దమయితా దమః |
అభివాద్యో మహాచార్యో విశ్వకర్మా విశారదః || ౫౭||
వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః |
ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నో జితకామో జితప్రియః || ౫౮||
కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వలోకప్రజాపతిః |
తపస్వీ తారకో ధీమాన్ ప్రధానప్రభురవ్యయః || ౫౯||
లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా కల్యాదిః కమలేక్షణః |
వేదశాస్త్రార్థతత్త్వఙ్యో నియమో నియమాశ్రయః || ౬౦||
చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్విరామో విద్రుమచ్ఛవిః |
భక్తిగమ్యః పరం బ్రహ్మ మృగబాణార్పణోఽనఘః || ౬౧||
అద్రిరాజాలయః కాన్తః పరమాత్మా జగద్గురుః |
సర్వకర్మాచలస్త్వష్టా మాఙ్గల్యో మఙ్గలావృతః || ౬౨||
మహాతపా దీర్ఘతపాః స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః |
అహః సంవత్సరో వ్యాప్తిః ప్రమాణం పరమం తపః || ౬౩||
సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః |
అజః సర్వేశ్వరః స్నిగ్ధో మహారేతా మహాబలః || ౬౪||
యోగీ యోగ్యో మహారేతాః సిద్ధః సర్వాదిరగ్నిదః |
వసుర్వసుమనాః సత్యః సర్వపాపహరో హరః || ౬౫||
అమృతః శాశ్వతః శాన్తో బాణహస్తః ప్రతాపవాన్ |
కమణ్డలుధరో ధన్వీ వేదాఙ్గో వేదవిన్మునిః || ౬౬||
భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా లోకనేతా దురాధరః |
అతీన్ద్రియో మహామాయః సర్వావాసశ్చతుష్పథః || ౬౭||
కాలయోగీ మహానాదో మహోత్సాహో మహాబలః |
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో భూతచారీ పురన్దరః || ౬౮||
నిశాచరః ప్రేతచారీ మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్సర్వహార్యమితో గతిః || ౬౯||
బహుశ్రుతో బహుమయో నియతాత్మా భవోద్భవః |
ఓజస్తేజో ద్యుతికరో నర్తకః సర్వకామకః || ౭౦||
నృత్యప్రియో నృత్యనృత్యః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |
బుద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రః సన్మానః సారసమ్ప్లవః || ౭౧||
యుగాదికృద్యుగావర్తో గమ్భీరో వృషవాహనః |
ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శరభః శరభో ధనుః || ౭౨||
అపాంనిధిరధిష్ఠానం విజయో జయకాలవిత్ |
ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణఙ్యో హిరణ్యకవచో హరిః || ౭౩||
విరోచనః సురగణో విద్యేశో విబుధాశ్రయః |
బాలరూపో బలోన్మాథీ వివర్తో గహనో గురుః || ౭౪||
కరణం కారణం కర్తా సర్వబన్ధవిమోచనః |
విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వభర్తా నిశాకరః || ౭౫||
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః స్థానదో జగదాదిజః |
దున్దుభో లలితో విశ్వో భవాత్మాత్మనిసంస్థితః || ౭౬||
వీరేశ్వరో వీరభద్రో వీరహా వీరభృద్విరాట్ |
వీరచూడామణిర్వేత్తా తీవ్రనాదో నదీధరః || ౭౭||
ఆఙ్యాధారస్త్రిశూలీ చ శిపివిష్టః శివాలయః |
వాలఖిల్యో మహాచాపస్తిగ్మాంశుర్నిధిరవ్యయః || ౭౮||
అభిరామః సుశరణః సుబ్రహ్మణ్యః సుధాపతిః |
మఘవాన్కౌశికో గోమాన్ విశ్రామః సర్వశాసనః || ౭౯||
లలాటాక్షో విశ్వదేహః సారః సంసారచక్రభృత్ |
అమోఘదణ్డీ మధ్యస్థో హిరణ్యో బ్రహ్మవర్చసీ || ౮౦||
పరమార్థః పరమయః శమ్బరో వ్యాఘ్రకోఽనలః |
రుచిర్వరరుచిర్వన్ద్యో వాచస్పతిరహర్పతిః || ౮౧||
రవిర్విరోచనః స్కన్ధః శాస్తా వైవస్వతో జనః |
యుక్తిరున్నతకీర్తిశ్చ శాన్తరాగః పరాజయః || ౮౨||
కైలాసపతికామారిః సవితా రవిలోచనః |
విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వహర్తాఽనివారితః || ౮౩||
నిత్యో నియతకల్యాణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః |
దూరశ్రవా విశ్వసహో ధ్యేయో దుఃస్వప్ననాశనః || ౮౪||
ఉత్తారకో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుఃసహోఽభయః |
అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః కిరీటిత్రిదశాధిపః || ౮౫||
విశ్వగోప్తా విశ్వభర్తా సుధీరో రుచిరాఙ్గదః |
జననో జనజన్మాదిః ప్రీతిమాన్నీతిమాన్నయః || ౮౬||
విశిష్టః కాశ్యపో భానుర్భీమో భీమపరాక్రమః |
ప్రణవః సప్తధాచారో మహాకాయో మహాధనుః || ౮౭||
జన్మాధిపో మహాదేవః సకలాగమపారగః |
తత్త్వాతత్త్వవివేకాత్మా విభూష్ణుర్భూతిభూషణః || ౮౮||
ఋషిర్బ్రాహ్మణవిజ్జిష్ణుర్జన్మమృత్యుజరాతిగః |
యఙ్యో యఙ్యపతిర్యజ్వా యఙ్యాన్తోఽమోఘవిక్రమః || ౮౯||
మహేన్ద్రో దుర్భరః సేనీ యఙ్యాఙ్గో యఙ్యవాహనః |
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిర్విశ్వేశో విమలోదయః || ౯౦||
ఆత్మయోనిరనాద్యన్తో షడ్వింశత్సప్తలోకధృక్ |
గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్విశ్వావాసః ప్రభాకరః || ౯౧||
శిశుర్గిరిరతః సమ్రాట్ సుషేణః సురశత్రుహా |
అమోఘోఽరిష్టమథనో ముకున్దో విగతజ్వరః || ౯౨||
స్వయంజ్యోతిరనుజ్యోతిరాత్మజ్యోతిరచఞ్చలః |
పిఙ్గలః కపిలశ్మశ్రుః శాస్త్రనేత్రస్త్రయీతనుః || ౯౩||
ఙ్యానస్కన్ధో మహాఙ్యానీ నిరుత్పత్తిరుపప్లవః |
భగో వివస్వానాదిత్యో యోగాచార్యో బృహస్పతిః || ౯౪||
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ సద్యోగీసదసన్మయః |
నక్షత్రమాలీ రాకేశః సాధిష్ఠానః షడాశ్రయః || ౯౫||
పవిత్రపాణిః పాపారిర్మణిపూరో మనోగతిః |
హృత్పుణ్డరీకమాసీనః శుక్లః శాన్తో వృషాకపిః || ౯౬||
విష్ణుర్గ్రహపతిః కృష్ణః సమర్థోఽనర్థనాశనః |
అధర్మశత్రురక్షయ్యః పురుహూతః పురుష్టుతః || ౯౭||
బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః |
జగద్ధితైషిసుగతః కుమారః కుశలాగమః || ౯౮||
హిరణ్యవర్ణో జ్యోతిష్మాన్నానాభూతధరో ధ్వనిః |
అరోగో నియమాధ్యక్షో విశ్వామిత్రో ద్విజోత్తమః || ౯౯||
బృహజ్యోతిః సుధామా చ మహాజ్యోతిరనుత్తమః |
మాతామహో మాతరిశ్వా నభస్వాన్నాగహారధృక్ || ౧౦౦||
పులస్త్యః పులహోఽగస్త్యో జాతూకర్ణ్యః పరాశరః |
నిరావరణధర్మఙ్యో విరిఞ్చో విష్టరశ్రవాః || ౧౦౧||
ఆత్మభూరనిరుద్ధోఽత్రి ఙ్యానమూర్తిర్మహాయశాః |
లోకచూడామణిర్వీరశ్చణ్డసత్యపరాక్రమః || ౧౦౨||
వ్యాలకల్పో మహాకల్పో మహావృక్షః కలాధరః |
అలంకరిష్ణుస్త్వచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః || ౧౦౩||
ఆశుశబ్దపతిర్వేగీ ప్లవనః శిఖిసారథిః |
అసంసృష్టోఽతిథిః శక్రః ప్రమాథీ పాపనాశనః || ౧౦౪||
వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః |
జర్యో జరాధిశమనో లోహితశ్చ తనూనపాత్ || ౧౦౫||
పృషదశ్వో నభోయోనిః సుప్రతీకస్తమిస్రహా |
నిదాఘస్తపనో మేఘః పక్షః పరపురఞ్జయః || ౧౦౬||
ముఖానిలః సునిష్పన్నః సురభిః శిశిరాత్మకః |
వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః || ౧౦౭||
అఙ్గిరామునిరాత్రేయో విమలో విశ్వవాహనః |
పావనః పురుజిచ్ఛక్రస్త్రివిద్యో నరవాహనః || ౧౦౮||
మనో బుద్ధిరహంకారః క్షేత్రఙ్యః క్షేత్రపాలకః |
తేజోనిధిర్ఙ్యాననిధిర్విపాకో విఘ్నకారకః || ౧౦౯||
అధరోఽనుత్తరోఙ్యేయో జ్యేష్ఠో నిఃశ్రేయసాలయః |
శైలో నగస్తనుర్దోహో దానవారిరరిన్దమః || ౧౧౦||
చారుధీర్జనకశ్చారు విశల్యో లోకశల్యకృత్ |
చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చతురప్రియః || ౧౧౧||
ఆమ్నాయోఽథ సమామ్నాయస్తీర్థదేవశివాలయః |
బహురూపో మహారూపః సర్వరూపశ్చరాచరః || ౧౧౨||
న్యాయనిర్వాహకో న్యాయో న్యాయగమ్యో నిరఞ్జనః |
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వశస్త్రప్రభఞ్జనః || ౧౧౩||
ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డీ దాన్తో గుణోత్తమః |
పిఙ్గలాక్షోఽథ హర్యక్షో నీలగ్రీవో నిరామయః || ౧౧౪||
సహస్రబాహుః సర్వేశః శరణ్యః సర్వలోకభృత్ |
పద్మాసనః పరంజ్యోతిః పరావరఫలప్రదః || ౧౧౫||
పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భో విచక్షణః |
పరావరఙ్యో బీజేశః సుముఖః సుమహాస్వనః || ౧౧౬||
దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురమహాశ్రయః || ౧౧౭||
దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః |
దేవాసురేశ్వరో దివ్యో దేవాసురమహేశ్వరః || ౧౧౮||
సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాత్మసమ్భవః |
ఈడ్యోఽనీశః సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో దివాకరః || ౧౧౯||
విబుధాగ్రవరశ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః |
శివఙ్యానరతః శ్రీమాన్ శిఖిశ్రీపర్వతప్రియః || ౧౨౦||
జయస్తమ్భో విశిష్టమ్భో నరసింహనిపాతనః |
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ ధర్మచారీ ధనాధిపః || ౧౨౧||
నన్దీ నన్దీశ్వరో నగ్నో నగ్నవ్రతధరః శుచిః |
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యుగాధ్యక్షో యుగావహః || ౧౨౨||
స్వవశః సవశః స్వర్గః స్వరః స్వరమయః స్వనః |
బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా ధనకృద్ధర్మవర్ధనః || ౧౨౩||
దమ్భోఽదమ్భో మహాదమ్భః సర్వభూతమహేశ్వరః |
శ్మశాననిలయస్తిష్యః సేతురప్రతిమాకృతిః || ౧౨౪||
లోకోత్తరస్ఫుటాలోకస్త్ర్యమ్బకో నాగభూషణః |
అన్ధకారిర్మఖద్వేషీ విష్ణుకన్ధరపాతనః || ౧౨౫||
వీతదోషోఽక్షయగుణో దక్షారిః పూషదన్తహృత్ |
ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సకలో నిష్కలోఽనఘః || ౧౨౬||
ఆధారః సకలాధారః పాణ్డురాభో మృడో నటః |
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః సుకుమారః సులోచనః || ౧౨౭||
సామగేయః ప్రియకరః పుణ్యకీర్తిరనామయః |
మనోజవస్తీర్థకరో జటిలో జీవితేశ్వరః || ౧౨౮||
జీవితాన్తకరో నిత్యో వసురేతా వసుప్రియః |
సద్గతిః సత్కృతిః సక్తః కాలకణ్ఠః కలాధరః || ౧౨౯||
మానీ మాన్యో మహాకాలః సద్భూతిః సత్పరాయణః |
చన్ద్రసఞ్జీవనః శాస్తా లోకగూఢోఽమరాధిపః || ౧౩౦||
లోకబన్ధుర్లోకనాథః కృతఙ్యః కృతిభూషణః |
అనపాయ్యక్షరః కాన్తః సర్వశాస్త్రభృతాం వరః || ౧౩౧||
తేజోమయో ద్యుతిధరో లోకమాయోఽగ్రణీరణుః |
శుచిస్మితః ప్రసన్నాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః || ౧౩౨||
జ్యోతిర్మయో నిరాకారో జగన్నాథో జలేశ్వరః |
తుమ్బవీణీ మహాకాయో విశోకః శోకనాశనః || ౧౩౩||
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః శుద్ధః శుద్ధిరథాక్షజః |
అవ్యక్తలక్షణోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశామ్పతిః || ౧౩౪||
వరశీలో వరతులో మానో మానధనో మయః |
బ్రహ్మా విష్ణుః ప్రజాపాలో హంసో హంసగతిర్యమః || ౧౩౫||
వేధా ధాతా విధాతా చ అత్తా హర్తా చతుర్ముఖః |
కైలాసశిఖరావాసీ సర్వావాసీ సతాం గతిః || ౧౩౬||
హిరణ్యగర్భో హరిణః పురుషః పూర్వజః పితా |
భూతాలయో భూతపతిర్భూతిదో భువనేశ్వరః || ౧౩౭||
సంయోగీ యోగవిద్బ్రహ్మా బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః |
దేవప్రియో దేవనాథో దేవఙ్యో దేవచిన్తకః || ౧౩౮||
విషమాక్షః కలాధ్యక్షో వృషాఙ్కో వృషవర్ధనః |
నిర్మదో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః || ౧౩౯||
దర్పహా దర్పితో దృప్తః సర్వర్తుపరివర్తకః |
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చిః స్నిగ్ధః ప్రకృతిదక్షిణః || ౧౪౦||
భూతభవ్యభవన్నాథః ప్రభవో భ్రాన్తినాశనః |
అర్థోఽనర్థో మహాకోశః పరకార్యైకపణ్డితః || ౧౪౧||
నిష్కణ్టకః కృతానన్దో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్దనః |
సత్త్వవాన్సాత్త్వికః సత్యకీర్తిస్తమ్భకృతాగమః || ౧౪౨||
అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ |
సుప్రీతః సుముఖః సూక్ష్మః సుకరో దక్షిణోఽనలః || ౧౪౩||
స్కన్ధః స్కన్ధధరో ధుర్యః ప్రకటః ప్రీతివర్ధనః |
అపరాజితః సర్వసహో విదగ్ధః సర్వవాహనః || ౧౪౪||
అధృతః స్వధృతః సాధ్యః పూర్తమూర్తిర్యశోధరః |
వరాహశృఙ్గధృగ్వాయుర్బలవానేకనాయకః || ౧౪౫||
శ్రుతిప్రకాశః శ్రుతిమానేకబన్ధురనేకధృక్ |
శ్రీవల్లభశివారమ్భః శాన్తభద్రః సమఞ్జసః || ౧౪౬||
భూశయో భూతికృద్భూతిర్భూషణో భూతవాహనః |
అకాయో భక్తకాయస్థః కాలఙ్యానీ కలావపుః || ౧౪౭||
సత్యవ్రతమహాత్యాగీ నిష్ఠాశాన్తిపరాయణః |
పరార్థవృత్తిర్వరదో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః || ౧౪౮||
అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ కలఙ్కాఙ్కః కలఙ్కహా |
స్వభావరుద్రో మధ్యస్థః శత్రుఘ్నో మధ్యనాశకః || ౧౪౯||
శిఖణ్డీ కవచీ శూలీ చణ్డీ ముణ్డీ చ కుణ్డలీ |
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ మాయీ సంసారసారథిః || ౧౫౦||
అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహస్తేజోరాశిర్మహామణిః |
అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యవాన్కార్యకోవిదః || ౧౫౧||
వేద్యో వేదార్థవిద్గోప్తా సర్వాచారో మునీశ్వరః |
అనుత్తమో దురాధర్షో మధురః ప్రియదర్శనః || ౧౫౨||
సురేశః శరణం సర్వః శబ్దబ్రహ్మసతాం గతిః |
కాలభక్షః కలఙ్కారిః కఙ్కణీకృతవాసుకిః || ౧౫౩||
మహేష్వాసో మహీభర్తా నిష్కలఙ్కో విశృఙ్ఖలః |
ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః || ౧౫౪||
నివృత్తః సంవృతః శిల్పో వ్యూఢోరస్కో మహాభుజః |
ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో నరో నారాయణప్రియః || ౧౫౫||
నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో వ్యగ్రనాశనః |
స్తవ్యస్తవప్రియః స్తోతా వ్యాసమూర్తిరనాకులః || ౧౫౬||
నిరవద్యపదోపాయో విద్యారాశిరవిక్రమః |
ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుద్రః క్షుద్రహా నిత్యసున్దరః || ౧౫౭||
ధైర్యాగ్ర్యధుర్యో ధాత్రీశః శాకల్యః శర్వరీపతిః |
పరమార్థగురుర్దృష్టిర్గురురాశ్రితవత్సలః || ౧౫౮||
రసో రసఙ్యః సర్వఙ్యః సర్వసత్త్వావలమ్బనః |
     సూత ఉవాచ 
ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ వృషభధ్వజమ్ || ౧౫౯||
స్నాపయామాస చ విభుః పూజయామాస పఙ్కజైః |
పరీక్షార్థం హరేః పూజాకమలేషు మహేశ్వరః || ౧౬౦||
గోపయామాసకమలం తదైకం భువనేశ్వరః |
హృతపుష్పో హరిస్తత్ర కిమిదం త్వభ్యచిన్తయన్ || ౧౬౧||
ఙ్యాత్వా స్వనేత్రముద్ధృత్య సర్వసత్త్వావలమ్బనమ్ |
పూజయామాస భావేన నామ్నా తేన జగద్గురుమ్ || ౧౬౨||
తతస్తత్ర విభుర్దృష్ట్వా తథాభూతం హరో హరిమ్ |
తస్మాదవతతారాశు మణ్డలాత్పావకస్య చ || ౧౬౩||
కోటిభాస్కరసంకాశం జటాముకుటమణ్డితమ్ |
జ్వాలామాలావృతం దివ్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం భయఙ్కరమ్ || ౧౬౪||
శూలటఙ్కగదాచక్రకున్తపాశధరం హరమ్ |
వరదాభయహస్తం చ దీపిచర్మోత్తరీయకమ్ || ౧౬౫||
ఇత్థమ్భూతం తదా దృష్ట్వా భవం భస్మవిభూషితమ్ |
హృష్టో నమశ్చకారాశు దేవదేవం జనార్దనః || ౧౬౬||
దుద్రువుస్తం పరిక్రమ్య సేన్ద్రా దేవాస్త్రిలోచనమ్ |
చచాల బ్రహ్మభువనం చకమ్పే చ వసున్ధరా || ౧౬౭||
దదాహ తేజస్తచ్ఛమ్భోః ప్రాన్తం వై శతయోజనమ్ |
అధస్తాచ్చోర్ధ్వతశ్చైవ హాహేత్యకృత భూతలే || ౧౬౮||
తదా ప్రాహ మహాదేవః ప్రహసన్నివ శఙ్కరః |
సమ్ప్రేక్ష్య ప్రణయాద్విష్ణుం కృతాఞ్జలిపుటం స్థితమ్ || ౧౬౯||
ఙ్యాతం మయేదమధునా దేవకార్యం జనార్దన |
సుదర్శనాఖ్యం చక్రం చ దదామి తవ శోభనమ్ || ౧౭౦||
యద్రూపం భవతా దృష్టం సర్వలోకభయఙ్కరమ్ |
హితాయ తవ యత్నేన తవ భావాయ సువ్రత || ౧౭౧||
శాన్తం రణాజిరే విష్ణో దేవానాం దుఃఖసాధనమ్ |
శాన్తస్య చాస్త్రం శాన్తం స్యాచ్ఛాన్తేనాస్త్రేణ కిం ఫలమ్ ||
౧౭౨||
శాన్తస్య సమరే చాస్త్రం శాన్తిరేవ తపస్వినామ్ |
యోద్ధుః శాన్త్యా బలచ్ఛేదః పరస్య బలవృద్ధిదః || ౧౭౩||
దేవైరశాన్తైర్యద్రూపం మదీయం భావయావ్యయమ్ |
కిమాయుధేన కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన || ౧౭౪||
క్షమా యుధి న కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన |
అనాగతే వ్యతీతే చ దౌర్బల్యే స్వజనోత్కరే || ౧౭౫||
అకాలికే త్వధర్మే చ అనర్థేవారిసూదన |
ఏవముక్త్వా దదౌ చక్రం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ || ౧౭౬||
నేత్రం చ నేతా జగతాం ప్రభుర్వై పద్మసన్నిభమ్ |
తదాప్రభృతి తం ప్రాహుః పద్మాక్షమితి సువ్రతమ్ || ౧౭౭||
దత్త్వైనం నయనం చక్రం విష్ణవే నీలలోహితః |
పస్పర్శ చ కరాభ్యాం వై సుశుభాభ్యామువాచ హ || ౧౭౮||
వరదోహం వరశ్రేష్ఠ వరాన్వరయ చేప్సితాన్ |
భక్త్యా వశీకృతో నూనం త్వయాహం పురుషోత్తమ || ౧౭౯||
ఇత్యుక్తో దేవదేవేన దేవదేవం ప్రణమ్య తమ్ |
త్వయి భక్తిర్మహాదేవ ప్రసీద వరముత్తమమ్ || ౧౮౦||
నాన్యమిచ్ఛామి భక్తానామార్తయో నాస్తి యత్ప్రభో |
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య దయావాన్ సుతరాం భవః || ౧౮౧||
పస్పర్శ చ దదౌ తస్మై శ్రద్ధాం శీతాంశుభూషణః |
ప్రాహ చైవం మహాదేవః పరమాత్మానమచ్యుతమ్ || ౧౮౨||
మయి భక్తశ్చ వన్ద్యశ్చ పూజ్యశ్చైవ సురాసురైః |
భవిష్యతి న సందేహో మత్ప్రసాదాత్సురోత్తమ || ౧౮౩||
యదా సతీ దక్షపుత్రీ వినిన్ద్యేవ సులోచనా |
మాతరం పితరం దక్షం భవిష్యతి సురేశ్వరీ || ౧౮౪||
దివ్యా హైమవతీ విష్ణో తదా త్వమపి సువ్రత |
భగినీం తవ కల్యాణీం దేవీం హైమవతీముమామ్ || ౧౮౫||
నియోగాద్బ్రహ్మణః సాధ్వీం ప్రదాస్యసి మమైవ తామ్ |
మత్సమ్బన్ధీ చ లోకానాం మధ్యే పూజ్యో భవిష్యసి || ౧౮౬||
మాం దివ్యేన చ భావేన తదా ప్రభృతి శఙ్కరమ్ |
ద్రక్ష్యసే చ ప్రసన్నేన మిత్రభూతమివాత్మనా || ౧౮౭||
ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే రుద్రో భగవాన్నీలలోహితః |
జనార్దనోపి భగవాన్దేవానామపి సన్నిధౌ || ౧౮౮||
అయాచత మహాదేవం బ్రహ్మాణం మునిభిః సమమ్ |
మయా ప్రోక్తం స్తవం దివ్యం పద్మయోనే సుశోభనమ్ || ౧౮౯||
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా ద్విజోత్తమాన్ |
ప్రతినామ్ని హిరణ్యస్య దత్తస్య ఫలమాప్నుయాత్ || ౧౯౦||
అశ్వమేధసహస్రేణ ఫలం భవతి తస్య వై |
ఘృతాద్యైః స్నాపయేద్రుద్రం స్థాల్యా వై కలశైః శుభైః || ౧౯౧||

నామ్నాం సహస్రేణానేన శ్రద్ధయా శివమీశ్వరమ్ |
సోపి యఙ్యసహస్రస్య ఫలం లబ్ధ్వా సురేశ్వరైః || ౧౯౨||
పూజ్యో భవతి రుద్రస్య ప్రీతిర్భవతి తస్య వై |
తథాస్త్వితి తథా ప్రాహ పద్మయోనేర్జనార్దనమ్ || ౧౯౩||
జగ్మతుః ప్రణిపత్యైనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ |
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ పూజయేదనఘో ద్విజాః || ౧౯౪||
జపీన్నామ్నాం సహస్రం చ స యాతి పరమాం గతిమ్ || ౧౯౫||

|| ఇతి శ్రీలిఙ్గమహాపురాణే పూర్వభాగే సహస్రనామభిః
పూజనాద్విష్ణుచక్రలాభో నామాష్టనవతితమోధ్యాయః ||

No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

జాతకచక్రం