MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

రామకవచమ్ shri_rama_kavacham (Ananda Ramayanam) | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

రామకవచమ్ shri_rama_kavacham (Ananda Ramayanam)  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

      Shri Rama Kavacham (Ananda Ramayanam)

                                             || శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ రామ కవచమ్ ||

అగస్తిరువాచ
ఆజానుబాహుమరవిన్దదళాయతాక్షాజన్మ
శుద్ధరస హాస ముఖప్రసాదమ్ |
శ్యామం గృహీత శరచాప ముదారరూపమ్ |
రామం సరామ మభిరామ మనుస్మరామి || ౧||
శ్రుణు వక్ష్యామ్యహం సర్వం సుత్తిక్ష్ణ మునిసత్తమ |
శ్రీరామకవచం పుణ్యం సర్వకామ ప్రదాయకమ్ || ౨||
అద్వైతానన్ద చైతన్య శుద్ధ సత్వైక లక్షణః |
బహిరన్తః సుతీక్ష్ణాత్ర రామచన్ద్రః ప్రకాశతే || ౩||
తత్వ విద్యార్థినో నిత్యం రమన్తే చిత్సుఖాత్మని |
ఇతి రామపదే నాసౌ పరబ్రహ్మాభిధీయతే || ౪||
జయరామేతి యన్నామ కీర్తయన్ నాభివర్ణయేత్ |
సర్వపాపైర్వినిర్ముక్తో యాతి విష్ణోః పరం పదమ్ || ౫||
శ్రీరామేతి పరం మన్త్రం తదేవ పరమం పదమ్ |
తదేవ తారకం విద్ధి జన్మ మృత్యు భయాపహమ్ || ౬||
శ్రీ రామేతి వదన్ బ్రహ్మభావమాప్నో త్యసంశయమ్ || ౭||

ఓం అస్య శ్రీ రామకవచస్య|, అగస్త్య ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛన్దః | సీతాలక్ష్మణోపేతః శ్రీరామచన్ద్రో దేవతా |
శ్రీ రామచన్ద్ర ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం  జపే వినియోగః ||


అథధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వాభీష్ట ఫలప్రదమ్ |
నీలజీమూత సఙ్కాశం విద్యుద్ వర్ణామ్బరావృతమ్ || ౧||
కోమలాఙ్గం విశాలాక్షం యువానమతిసున్దరమ్ |
సీతాసౌమిత్రి సహితం జటామకుట ధారిణమ్ || ౨||
సాసితూరణ ధనుర్బాణ పాణిం దానవ మర్దనమ్ |
యదాచోరభయే రాజభయే శత్రుభయే తథా || ౩||
ధ్యాత్వా రఘుపతిం కృద్ధం కాలానల సమప్రభమ్ |
చీరకృష్ణాజినధరం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహమ్ || ౪||
ఆకర్ణాకృష్ట సశర కోదణ్డ భుజమణ్డితమ్ |
రణే రిపూన్ రావణాదీన్ తీక్ష్ణమార్గణ వృష్టిభిః || ౫||
సమ్హరన్తం మహావీరం ఉగ్రం ఐన్ద్ర రథస్థితమ్ |
లక్ష్మణాద్యైర్మహావీరైర్వృతం హనుమదాదిభిః || ౬||
సుగ్రీవద్యైర్ మాహావీరైః శైల వృక్ష కరోద్యతైః |
వేగాత్ కరాలహుఙ్కారైః భుభుక్కార మహారవైః || ౭||
నదద్భిః పరివాదద్భిః సమరే రావణం ప్రతి |
శ్రీరామ శత్రుసఙ్ఘాన్ మే హన మర్దయ ఘాతయ || ౮||
భూతప్రేత పిశాచాదీన్ శ్రీరామశు వినాశయ |
ఏవం ధ్యాత్వా జపేత్ రామ కవచం సిద్ధి దాయకమ్ || ౯||
సుతీక్ష్ణ వజ్రకవచం శ్రుణువక్ష్యామ్యహం శుభమ్ |
శ్రీరామః పాతు మే మూర్ధ్ని పూర్వే చ రఘువంశజః || ౧౦||
దక్షిణే మే రఘువరః పశ్చిమే పాతు పావనః |
ఉత్తరే మే రఘుపతిః భాలం దశరథాత్మజః || ౧౧||
భృవోర్ దూర్వాదళశ్యామః తయోర్మధ్యే జనార్దనః |
శ్రోత్రం మే పాతు రాజేన్ద్రో దృశౌ రాజీవలోచనః || ౧౨||
ఘ్రాణం మే పాతు రాజర్షిః కణ్ఠం మే జానకీపతిః |
కర్ణమూలే ఖ్రధ్వంసీ భాలం మే రఘువల్లభః || ౧౩||
జిహ్వాం మే వాక్పతిః పాతు దన్తవల్యౌ రఘూత్తమః |
ఓష్ఠౌ శ్రీరామచన్ద్రో మే ముఖం పాతు పరాత్పరః || ౧౪||
కణ్ఠం పాతు జగత్ వన్ద్యః స్కన్ధౌ మే రావణాన్తకః |
ధనుర్బాణధరః పాతు భుజౌ మే వాలిమర్దనః || ౧౫||
సర్వాణ్యఙ్గుళి పర్వాణి హస్తౌ మే రాక్షసాన్తకః |
వక్షో మే పాతు కాకుత్స్థః పాతు మే హృదయం హరిః || ౧౬||
స్తనౌ సీతాపతిః పాతు పార్శ్వే మే జగదీశ్వరః |
మధ్యం మే పాతు లక్ష్మీశో నభిం మే రఘునాయకః || ౧౭||
కౌసల్యేయః కటిం పాతు పృష్టం దుర్గతి నాశనః |
గుహ్యం పాతు హృషీకేశః సక్థినీ సత్యవిక్రమః || ౧౮||
ఊరూ శార్ఙ్గధరః పాతు జానునీ హనుమత్ప్రియః |
జఙ్ఘే పాతు జగద్వ్యాపీ పాదౌ మే తాటికాన్తకః || ౧౯||
సర్వాఙ్గం పాతు మే విష్ణుః సర్వసన్ధీననామయః |
ఙ్యానేన్ద్రియాణి ప్రాణాదీన్ పాతు మే మధుసూదనః || ౨౦||
పాతు శ్రీరామభద్రో మే శబ్దాదీన్ విషయానపి |
ద్విపదాదీని భూతాని మత్సమ్బన్ధీని యాని చ || ౨౧||
జామతగ్న్య మహాదర్పదళనః పాతు తాని మే |
సౌమిత్రి పూర్వజః పాతు వాగాదీనీన్ద్రియాణి చ || ౨౨||
రోమాఙ్కురాణ్యశేషాణి పాతు సుగ్రీవ రాజ్యదః |
వాఙ్మనో బుద్ధ్యహఙ్కారైః ఙ్యానాఙ్యాన కృతాని చ || ౨౩||
జన్మాన్తర కృతానీహ పాపాని వివిధాని చ |
తాని సర్వాణి దగ్ధ్వాశు హరకోదణ్డఖణ్డనః || ౨౪||
పాతు మాం సర్వతో రామః శార్ఙ్గ బాణధరః సదా |
ఇతి శ్రీరామచన్ద్రస్య కవచం వజ్రసంమితమ్ || ౨౫||
గుహ్యాత్ గుహ్యతమం దివ్యం సుతీక్ష్ణ మునిసత్తమః |
యః పఠేత్ శ్రుణుయాద్వాపి శ్రావయేద్ వా సమాహితః || ౨౬||
స యాతి పరమం స్థానం రామచన్ద్ర ప్రసాదతః |
మహాపాతకయుక్తో వా గోఘ్నో వా భౄణహాతథా || ౨౭||
శ్రీరమచన్ద్ర కవచ పఠనాత్ సుద్ధి మాప్నుయాత్ |
బ్రహ్మహత్యాదిభిః పాపైః ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౨౮||

ఇతి శ్రీ శతకోటిరామచరితాంతర్గత శ్రీమదానన్దరామాయణే
వాల్మికీయే మనోహరకాణ్డే శ్రీ రామకవచం 

No comments:

Post a comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

mohan publications price list