MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

MOHAN PUBLICATIONS Price List

కృష్ణ త్రైలోక్యవిజయ నామ కవచమ్ trailokya_vijayam _sriKrishna_ kavacham | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

   కృష్ణ  త్రైలోక్యవిజయ నామ కవచమ్ trailokya_vijayam _sriKrishna_ kavacham  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu,   JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,    NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA   DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA   GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE   PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI   PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

Trailokya Vijayam Sri Krishna Kavacham


                                              కృష్ణ  త్రైలోక్యవిజయ నామ కవచమ్

నారద ఉవాచ || +
భగవఞ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి కిం మన్త్రం భగవాన్హరః |
కృపయాఽదాత్ పరశురామాయ స్తోత్రం చ వర్మ చ || ౧||
కోవాఽస్య మన్త్రస్యారాధ్యః కిం ఫలం కవచస్య చ |
స్తవనస్య ఫలం కిం వా తద్భవాన్వక్తుమర్హసి || ౨||
నారాయణ ఉవాచ ||
మన్త్రారాధ్యో హి భగవాన్ పరిపూర్ణతమః స్వయమ్ |
గోలోకనాథః శ్రీకృష్ణో గోపగోపీశ్వరః ప్రభుః || ౩||
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ |
స్తవరాజం మహాపుణ్యం భూతియోగసముద్భవమ్ || ౪||
మన్త్రం కల్పతరుం నామ సర్వకామఫలప్రదమ్ |
దదౌ పరశురామాయ రత్నపర్వతసన్నిధౌ || ౫||
స్వయంప్రభానదీతీరే పారిజాతవనాన్తరే |
ఆశ్రమే లోకదేవస్య మాధవస్య చ సన్నిధౌ || ౬||
మహాదేవ ఉవాచ ||
వత్సాగచ్ఛ మహాభాగ భృగువంశసముద్భవ |
పుత్రాధికోఽసి ప్రేమ్ణా మే కవచగ్రహణం కురు || ౭||
శృణు రామ ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మాణ్డే పరమాద్భుతమ్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ శ్రీకృష్ణస్య జయావహమ్ || ౮||
శ్రీకృష్ణేన పురా దత్తం గోలోకే రాధికాశ్రమే |
రాసమణ్డలమధ్యే చ మహ్యం వృన్దావనే వనే || ౯||
అతిగుహ్యతరం తత్త్వం సర్వమన్త్రౌఘవిగ్రహమ్ |
పుణ్యాత్పుణ్యతరం చైవ పరం స్నేహాద్వదామి తే || ౧౦||
యద్ధృత్వా పఠనాద్దేవీ మూలప్రకృతిరీశ్వరీ |
శుంభం నిశుంభం మహిషం రక్తబీజం జఘాన హ || ౧౧||
యద్ధృత్వాఽహం చ జగతాం సంహర్తా సర్వతత్వవిత్ |
అవధ్యం త్రిపురం పూర్వం దురన్తమపి లీలయా || ౧౨||
యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా ససృజే సృష్టిముత్తమామ్ |
యద్ధృత్వా భగవాఞ్ఛేషో విధత్తే విశ్వమేవ చ || ౧౩||
యద్ధృత్వా కూర్మరాజశ్చ శేషం ధత్తే హి లీలయా |
యద్ధృత్వా భగవాన్వాయుః విశ్వాధారో విభుః స్వయమ్ || ౧౪||
యద్ధృత్వా వరుణః సిద్ధః కుబేరశ్చ ధనేశ్వరః |
యద్ధృత్వా పఠనాదిన్ద్రో దేవానామధిపః స్వయమ్ || ౧౫||
యద్ధృత్వా భాతి భువనే తేజోరాశిః స్వయం రవిః |
యద్ధృత్వా పఠనాచ్చన్ద్రో మహాబలపరాక్రమః || ౧౬||
అగస్త్యః సాగరాన్సప్త యద్ధృత్వా పఠనాత్పపౌ |
చకార తేజసా జీర్ణం దైత్యం వాతాపిసంజ్ఞకమ్ || ౧౭||
యద్ధృత్వా పఠనాద్దేవీ సర్వాధారా వసున్ధరా |
యద్ధృత్వా పఠనాత్పూతా గఙ్గా భువనపావనీ || ౧౮||
యద్ధృత్వా జగతాం సాక్షీ ధర్మో ధర్మభృతాం వరః |
సర్వవిద్యాధిదేవీ సా యచ్చ ధృత్వా సరస్వతీ || ౧౯||
యద్ధృత్వా జగతాం లక్ష్మీరన్నదాత్రీ పరాత్పరా |
యద్ధృత్వా పఠనాద్వేదాన్ సావిత్రీ సా సుషావ చ || ౨౦||
వేదాశ్చ ధర్మవక్తారో యద్ధృత్వా పఠనాద్ భృగో |
యద్ధృత్వా పఠనాచ్ఛుద్ధస్తేజస్వీ హవ్యవాహనః |
సనత్కుమారో భగవాన్యద్ధృత్వా జ్ఞానినాం వరః || ౨౧||
దాతవ్యం కృష్ణభక్తాయ సాధవే చ మహాత్మనే |
శఠాయ పరశిష్యాయ దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్ || ౨౨||
త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ౠషిశ్ఛన్దశ్చ గాయత్రీ దేవో రాసేశ్వరః స్వయమ్ || ౨౩||
త్రైలోక్యవిజయప్రాప్తౌ వినియోగః ప్రకీర్తితః |
పరాత్పరం చ కవచం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ || ౨౪||
ప్రణవో మే శిరః పాతు శ్రీకృష్ణాయ నమః సదా |
పాయాత్కపాలం కృష్ణాయ స్వాహా పఞ్చాక్షరః స్మృతః || ౨౫||
కృష్ణేతి పాతు నేత్రే చ కృష్ణ స్వాహేతి తారకమ్ |
హరయే నమ ఇత్యేవం భ్రూలతాం పాతు మే సదా || ౨౬||
ఓం గోవిన్దాయ స్వాహేతి నాసికాం పాతు సన్తతమ్ |
గోపాలాయ నమో గణ్డౌ పాతు మే సర్వతః సదా || ౨౭||
ఓం నమో గోపాఙ్గనేశాయ కర్ణౌ పాతు సదా మమ |
ఓం కృష్ణాయ నమః శశ్వత్పాతు మేఽధరయుగ్మకమ్ || ౨౮||
ఓం గోవిన్దాయ స్వాహేతి దన్తౌఘం మే సదాఽవతు |
పాతు కృష్ణాయ దన్తాధో దన్తోర్ధ్వం క్లీం సదాఽవతు || ౨౯||
ఓం శ్రీకృష్ణాయ స్వాహేతి జిహ్వికాం పాతు మే సదా |
రాసేశ్వరాయ స్వాహేతి తాలుకం పాతు మే సదా || ౩౦||
రాధికేశాయ స్వాహేతి కణ్ఠం పాతు సదా మమ |
నమో గోపాఙ్గనేశాయ వక్షః పాతు సదా మమ || ౩౧||
ఓం గోపేశాయ స్వాహేతి స్కన్ధం పాతు సదా మమ |
నమః కిశోరవేషాయ స్వాహా పృష్టం సదాఽవతు || ౩౨||
ఉదరం పాతు మే నిత్యం ముకున్దాయ నమః సదా |
ఓం హ్రీం క్లీం కృష్ణాయ స్వాహేతి కరౌ పాతు సదా మమ || ౩౩||
ఓం విష్ణవే నమో  బాహుయుగ్మం పాతు సదా మమ |
ఓం హ్రీం భగవతే స్వాహా నఖం పాతు మే సదా || ౩౪||
ఓం నమో నారాయణాయేతి నఖరన్ధ్రం సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం హ్రీం పద్మనాభాయ నాభిం పాతు సదా మమ || ౩౫||
ఓం సర్వేశాయ స్వాహేతి కఙ్కాలం పాతు మే సదా |
ఓం గోపీరమణాయ స్వాహ నితమ్బం పాతు మే సదా || ౩౬||
ఓం గోపీరమణనాథాయ పాదౌ పాతు సదా మమ |
ఓం హ్రీం క్లీం రసికేశాయ స్వాహా సర్వం సదాఽవతు|౩౭ ||
ఓం కేశవాయ స్వాహేతి మమ కేశాన్సదాఽవతు |
నమః కృష్ణాయ స్వాహేతి బ్రహ్మరన్ధ్రం సదాఽవతు || ౩౮||
ఓం మాధవాయ స్వాహేతి మే లోమాని సదాఽవతు |
ఓం హ్రీం శ్రీం రసికేశాయ స్వాహా సర్వం సదాఽవతు || ౩౯||
పరిపూర్ణతమః కృష్ణః ప్రాచ్యాం మాం సర్వదాఽవతు |
స్వయం గోలోకనాథో మామాగ్నేయాం దిశి రక్షతు || ౪౦||
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపశ్చ దక్షిణే మాం సదాఽవతు |
నైరౄత్యాం పాతు మాం కృష్ణః పశ్చిమే పాతు మాం హరిః || ౪౧||
గోవిన్దః పాతు మాం శశ్వద్వాయవ్యాం దిశి నిత్యశః |
ఉత్తరే మాం సదా పాతు రసికానాం శిరోమణిః || ౪౨||
ఐశాన్యాం మాం సదా పాతు వృన్దావనవిహారకృత్ |
వృన్దావనీప్రాణనాథః పాతు మామూర్ధ్వదేశతః || ౪౩||
సదైవ మాధవః పాతు బలిహారీ మహాబలః |
జలే స్థలే చాన్తరిక్షే నృసింహః పాతు మాం సదా || ౪౪||
స్వప్నే జాగరణే శశ్వత్పాతు మాం మాధవః సదా |
సర్వాన్తరాత్మా  నిర్లిప్తః పాతు మాం సర్వతో విభుః || ౪౫||
ఇతి తే కథితం వత్స సర్వమన్త్రౌఘవిగ్రహమ్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౪౬||
మయా శ్రుతం కృష్ణవక్త్రాత్ ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ |
గురుమభ్యర్చ్య విధివత్ కవచం ధారయేత్ యః || ౪౭||
కణ్ఠే వా దక్షిణే బాహౌ సోఽపి విష్ణుర్న సంశయః |
స చ భక్తో వసేద్యత్ర లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః || ౪౮||
యది స్యాత్సిద్ధకవచో జీవన్ముక్తో భవేత్తు సః |
నిశ్చితం కోటివర్షాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || ౪౯||
రాజసూయసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ |
అశ్వమేధాయుతాన్యేవ నరమేధాయుతాని చ || ౫౦||
మహాదానాని యాన్యేవ ప్రాదక్షిణ్యం భువస్తథా |
త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ || ౫౧||
వ్రతోపవాసనియమం స్వాధ్యాయాధ్యయనం తపః |
స్నానం చ సర్వతీర్థేషు నాస్యార్హన్తి కలామపి || ౫౨||
సిద్ధత్వమమరత్వం చ దాసత్వం శ్రీహరేరపి |
యది స్యాత్సిద్ధకవచః సర్వం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౫౩||
స భవేత్సిద్ధకవచో దశలక్షం జపేత్తు యః |
యో భవేత్సిద్ధకవచః సర్వజ్ఞః స భవేద్ధ్రువమ్ || ౫౪||
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా భజేత్కృష్ణం సుమన్దధీః |
కోటికల్పం ప్రజప్తోఽపి న మన్త్రః సిద్ధిదాయకః || ౫౫||
గృహీత్వా కవచం వత్స మహీం నిఃక్షత్రియం కురు |
త్రిస్సప్తకృత్వో నిశ్శంకః సదానన్దో హి లీలయా || ౫౬||
రాజ్యం దేయం శిరో దేయం ప్రణా దేయాశ్చ పుత్రక |
ఏవంభూతం చ కవచం న దేయం ప్రాణసంకటే || ౫౭||


|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే తృతీయే గణపతిఖణ్డే
నారదనారాయణసంవాదే పరశురామాయ శ్రీకృష్ణకవచప్రదానం నామ ఏకత్రింశత్తమోఽధ్యయః ||

No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

జాతకచక్రం