MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

నారాయణ కవచం narayana_kavacham | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

నారాయణ కవచం narayana_kavacham | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja


Narayana Kavacham

నారాయణ కవచం


రాజోవాచ |
యయా గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహాన్రిపుసైనికాన్ |
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్ || ౧||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨||

శ్రీశుక ఉవాచ |
వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే |
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు || ౩||

విశ్వరూప ఉవాచ |
ధౌతాణ్ఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదణ్ముఖః |
కృతస్సాంగకరన్యాసో మన్త్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః||౪||                                      

నారాయణమయం వర్మ సన్నహ్యేద్భయ ఆగతే |
పాదయోర్జానునోరూర్వోరుదరే హృద్యథోరసి || ౫||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా || ౬||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ద్వాదశాక్షరవిద్యయా |
ప్రణవాదియకారాన్తమణ్గుల్యణ్గుష్ఠపర్వసు || ౭||

న్యసేద్ధృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని |
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్ || ౮||

వేకారం నేత్రయోర్యుJణ్జ్యాన్నకారం సర్వసన్ధిషు |
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మన్త్రమూర్తిర్భవేద్బుధః || ౯||

సవిసర్గం ఫడన్తం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్ |
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి || ౧౦||

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద్ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్ |
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మన్త్రముదాహరేత్ || ౧౧||

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం
        న్యస్తాణ్ఘ్రిపద్మః పతగేన్ద్రపృష్ఠే |
దరారిచర్మాసిగదేషుచాప-
        పాశాన్దధానోఽష్టగుణోఽష్టబాహుః || ౧౨||

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తి-
         ర్యాదోగణేభ్యో వరుణస్య పాశాత్ |
స్థలేషు మాయావటువామనోఽవ్యాత్
        త్రివిక్రమః ఖేఽవతు విశ్వరూపః || ౧౩||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః
        పాయాన్నృసింహోఽసురయూథపారిః |
విముJణ్చతో యస్య మహాట్టహాసం
        దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః || ౧౪||

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యజ్ఞకల్పః
           స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః |
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే
            సలక్ష్మణోఽవ్యాద్భరతాగ్రజోఽస్మాన్ || ౧౫||

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ప్రమాదా-
           న్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్ |
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః
           పాయాద్గుణేశః కపిలః కర్మబన్ధాత్ || ౧౬||

సనత్కుమారోఽవతు కామదేవా-
          ద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్ |
దేవర్షివర్యః పురుషార్చనాన్తరాత్
          కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ || ౧౭||

ధన్వన్తరిర్భగవాన్పాత్వపథ్యా-
         ద్ద్వన్ద్వాద్భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |
యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాJణ్జనాన్తా-
         ద్బలో గణాత్క్రోధవశాదహీన్ద్రః || ౧౮||

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధా-
         ద్బుద్ధస్తు పాఖణ్డగణప్రమాదాత్ |
కల్కిః కలేః కాలమలాత్ప్రపాతు
         ధర్మావనాయోరుకృతావతారః || ౧౯||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యా-
         ద్గోవిన్ద ఆసణ్గవమాత్తవేణుః |
నారాయణః ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తి-
         ర్మధ్యన్దినే విష్ణురరీన్ద్రపాణిః || ౨౦||

దేవోఽపరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా
         సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్ |
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే
         నిశీథ ఏకోఽవతు పద్మనాభః || ౨౧||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః
         ప్రత్యుష ఈశోఽసిధరో జనార్దనః |
దామోదరోఽవ్యాదనుసన్ధ్యం ప్రభాతే
         విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః || ౨౨||

చక్రం యుగాన్తానలతిగ్మనేమి
         భ్రమత్సమన్తాద్భగవత్ప్రయుక్తమ్ |
దన్దగ్ధి దన్దగ్ధ్యరిసైన్యమాశు
         కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః || ౨౩||

గదేఽశనిస్పర్శనవిస్ఫులిణ్గే
         నిష్పిణ్ఢి నిష్పిణ్ఢ్యజితప్రియాసి |
కూష్మాణ్డవైనాయకయక్షరక్షో-
         భూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ || ౨౪||

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృ-
         పిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్ |
దరేన్ద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో
         భీమస్వనోఽరేహృ|ర్దయాని కమ్పయన్ || ౨౫||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్య-
         మీశప్రయుక్తో మమ ఛిన్ధి ఛిన్ధి |
చక్షూంషి చర్మJణ్ఛతచన్ద్ర ఛాదయ
         ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ || ౨౬||

యన్నో భయం గ్రహేభ్యోఽభూత్కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ |
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోంఽహోభ్య వా || ౨౭ ||

సర్వాణ్యేతాని భగవన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్ |
ప్రయాన్తు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయఃప్రతీపకాః || ౨౮||

గరుడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛన్దోమయః ప్రభుః |
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః || ౨౯ ||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః |
బుద్ధీన్ద్రియమనఃప్రాణాన్పాన్తు పార్షదభూషణాః || ౩౦||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సదసచ్చ యత్ |
సత్యేనానేన నః సర్వే యాన్తు నాశముపద్రవాః || ౩౧||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్ |
భూషణాయుధలిణ్గాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా || ౩౨||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవాన్ హరిః |
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః || ౩౩||

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమన్తా-
             దన్తర్బహిర్భగవాన్నారసింహః |
ప్రహాపయం|cలోకభయం స్వనేన
             స్వతేజసా గ్రస్తసమస్తతేజాః || ౩౪||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారాయణాత్మకమ్ |
విజేష్యస్యJణ్జసా యేన దంశితోఽసురయూథపాన్ || ౩౫||

ఏతద్ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా |
పదా వా సంస్పృశేత్సద్యః సాధ్వసాత్స విముచ్యతే || ౩౬||

న కుతశ్చిద్భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్ |
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ || ౩౭||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్కౌశికో ధారయన్ ద్విజః |
యోగధారణయా స్వాణ్గం జహౌ స మరుధన్వని || ౩౮||

తస్యోపరి విమానేన గన్ధర్వపతిరేకదా |
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీభిర్వృతో యత్ర ద్విజక్షయః || ౩౯ ||

గగనాన్న్యపతత్సద్యః సవిమానో హ్యవాక్షిరాః |
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః |
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ || ౪౦||

శ్రీశుక ఉవాచ |
య ఇదం శృణుయాత్కాలే యో ధారయతి చాదృతః |
తం నమస్యన్తి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ || ౪౧||

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః |
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య మృధేఽసురాన్ ||  ౪౨||

|| ఇతి శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
షష్ఠస్కన్ధే నారాయణవర్మకథనం నామాష్టమోఽధ్యాయః ||

No comments:

Post a comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

mohan publications price list