MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

MOHAN PUBLICATIONS Price List

గణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్ ganesha_mahimna_stotram | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

గణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్ ganesha_mahimna_stotram  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

               

Ganesha Mahimna Stotram

గణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత
స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః || ౧||

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధా
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదన్త్యేకే శాక్{}తా జగదుదయమూలాం పరిశివాం
న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ || ౨||

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాన్తిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి || ౩||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిర్యథా
ధీర్యస్య స్యాత్ స చ తదనురూపో గణపతిః |
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్ సూక్ష్మమణువద్
ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిన్దుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ || ౪||

అనేకాస్యోఽపారాక్షి కరచరణోఽనన్తహృదయస్తథా
నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనన్తాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే
త్వసంఖ్యాతానన్తాభిమత ఫలదోఽనేకవిషయే || ౫||

న యస్యాఽన్తో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతామలిప్తః
కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్ స చ పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసురవన్ద్యాయ మహతే || ౬||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదమ్ |
సబిన్దుశ్చాగాద్యాఙ్గణకఋషిఛన్దోఽస్య చ నిచృత్
స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతామ్ || ౭||

గకారో హేరమ్బః సగుణ ఇతి పునిర్గుణమయో
ద్విధాఽప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తిస్థితి లయకరోఽయం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః || ౮||

గకారః కణ్ఠోర్ధ్వే గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కణ్డాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ |
అధోభాగః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తను
ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువఃసువః || ౯||

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః || ౧౦||

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాఽస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా || ౧౧||

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతి మతిరనైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగలమయం
తదేకాస్యం దృష్టేః సకలవిబుధాస్యేక్షణ సమమ్ || ౧౨||

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
బనే విద్యారమ్భే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాన్తే గణపతిపదం చాఽఽశు విశతి || ౧౩||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగలనిధి
ర్దయాలుర్హేరమబో వరద ఇతి చిన్తామణిరజః |
వరానీశో ఢుణ్ఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి || ౧౪||

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిన్దుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరూదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో గురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో
యమః పాశో కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః || ౧౫||

ముఖం వహ్విః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చన్ద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః |
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరూదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ || ౧౬||

అనర్ధ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషిత తనుః
కరీన్ద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ |
స్థితః స్యాత్తన్మధ్యేఽప్యుదిత రవిబిమ్బోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా || ౧౭||

సమన్తాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః
ప్రశంసన్తీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాఽఞ్జలిపుటాః |
బిడౌజాద్యైర్బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై
ర్గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః || ౧౮||

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువాగ్
ధృతిః పాదూః ఖడ్గోఽఞ్జనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః |
సదా పృష్ఠే తిష్టన్త్యానిమిషిదృశస్తన్ముఖలయా
గణేశం సేవన్తేఽత్యతినికటసూపాయనకరాః || ౧౯||

మృగాంకాస్యా రమ్భాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీత కుర్వన్త్యపి కుతుకగన్ధర్వసహితాః |
ముదః పారో నాఽత్రేత్యనుపమపదే దోర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ || ౨౦||

హరేణాఽయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాఽసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా |
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా || ౨౧||

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానన్దభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః |
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః || ౨౨||

అముష్మిన్ సన్తుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సన్తుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః |
దయాలుర్హేరమ్బో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాన్ద్రతమసి || ౨౩||

వరేణ్యో భూశుణ్డిర్భృగుగురుకుజాముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః |
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః || ౨౪||

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛద విలిఖితా వాఽపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా |
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుత్వా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్ విస్మయ ఇతి || ౨౫||

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేన్ధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధ కుశలైస్తత్ర నిహితమ్ |
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగలమయం
విలోక్యానన్దస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి || ౨౬||

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తి కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుణ్ఢిసదృశీమ్ |
సమర్చన్త్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వ సదనే
విలోక్యానన్దస్తామ్ ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ||౨౭|

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం స శ్లోకే ఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్ సంప్రపఠితే |
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనన్తాహ్వయసమం
యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాఽన్యదపరమ్ || ౨౮||

గజవదన విభో యద్ వర్ణితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు |
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా
అప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చిన్తకోఽస్మి || ౨౯||

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ స్వానన్దం 
ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః |
సచిన్త్యం స్వమనసి తత్పదారవిన్దం 
స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే || ౩౦||

గణేశదేవస్య మహాత్మ్యమేతద్ యః శ్రావయేద్వాఽపి పఠేచ్చ తస్య |
క్లేశా లయం యాన్తి లభేచ్చ శీఘ్రం స్త్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం చ ముక్తిమ్ || ౩౧||

|| ఇతి శ్రీపుష్పదన్తవిరచితం శ్రీగణేశమహిమ్నః స్తోత్రం  ||

No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

జాతకచక్రం